เครื่องแบบของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

การปักชุดนักเรียน

1. ชุดนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น


2. ชุดนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น

3. ชุดนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย

4. ชุดนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย

5. ชุดพลศึกษา

6. ชุดลูกเสือ

7. ชุดเนตรนารี

8. ชุดพื้นเมืองชาย

9. ชุดพื้นเมืองหญิง

10. ชุดฝึกงานทวิศึกษา