โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

…ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน  และมีส่วนร่วมในการเลือกสรรหนังสือที่ตนเองสนใจ มาไว้บริการยืม-คืนในห้องสมุดโรงเรียน  ใน”โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน”  โดยคุณครูพริ้มเพรา  พฤกษมาศ  บรรณารักษ์ห้องสมุด  นำตัวแทนนักเรียนจำนวน 27 คน  จากชุมนุม “สนุกอ่าน” และ “ยุวบรรณารักษ์”  ไปเลือกหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด  ประจำปีการศึกษา 2556  ณ ร้านหนังสือดวงกมลเชียงราย  ในวันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา  โดยผู้อำนวยการโรงเรียน  สุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  ได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว  ถือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551…

เมื่อจันทร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 863 ครั้ง