การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย “วันรพี”

…กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมงาน “วันรพี”  7 สิงหาคม 2556  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”  ณ ศาลจังหวัดเชียงราย  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย  ได้แก่  นางสาวชนิชา  มิ่งส่วน  ม.4/1  และนางสาวเบญจพร  กัมปะหะ  ม.4/1  รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  เนื่องในวันรพี  ประจำปี พ.ศ.2556  และสำนักวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย  ได้แก่  นายเช้อ  รัศมีบารมี  ม.6/1  และนางสาวสุทธิดา  สุทธคำ  ม.6/1  รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับมัธยมศึกษา  เนื่องในวันรพี  ประจำปี พ.ศ.2556  ส่วนนายอาฉ่า  มาเยอะ  ม.6/1  และนายจิรพนธ์  ใจอาษา  ม.6/1  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับมัธยมศึกษา  เนื่องในวันรพี  ประจำปี พ.ศ.2556  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล  พร้อมให้โอวาทกับนักเรียนบริเวณหน้าเสาธง  สร้างความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้แก่รั้วเหลือง-แดงเป็นอย่างยิ่ง…

เมื่อพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 478 ครั้ง