ค่ายภาษาไทยบันไดสู่ความสำเร็จ

…กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จัดกิจกรรมในโครงการ “ค่ายภาษาไทยบันไดสู่ความสำเร็จ”  ในวันพุธ  ที่ 7  สิงหาคม  พ.ศ.2556  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โดยนายธตรฐ  ตุลาพงษ์พิพัฒน์  วิทยากรข้าราชการบำนาญ  นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีคุณภาพ  และยังเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น  และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการการเรียนรู้ในปัจจุบัน  อนาคต  ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน…

เมื่อพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 307 ครั้ง