โรงเรียนระดับทองต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด

…นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  เข้ารับประทานรางวัลโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เป็นโรงเรียนระดับทองในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด  จากสำนักงานอาสากาชาด  สภากาชาดไทย  และ QAD (Qualifications for Anti-Drug Policy หรือระบบที่มีการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์  และการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  เพื่อกำหนดทิศทางและควบคุมในเรื่องคุณภาพของการต้านยาเสพติดของสถานศึกษา)  ในวันพฤหัสบดี  ที่ 1  สิงหาคม  พ.ศ.2556  ณ อาคารแพทยพัฒน์  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร…

สามารถรับชมวีดิทัศน์ย้อนหลังได้ที่ http://youtu.be/1KdsgDpD63w

เมื่อศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 298 ครั้ง