กิจกรรมจิตสาธารณะของลูกเสือ-เนตรนารี

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  จัดกิจกรรมจิตสาธารณะให้กับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีของโรงเรียน  ได้ช่วยกันใส่ปุ๋ยและดูแลรักษาต้นไม้ภายในและรอบรั้วบริเวณโรงเรียน  เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทนและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม  ตามตัวชี้วัดของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  ด้วยความร่วมมือร่วมใจของกองลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา…

เมื่อเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 520 ครั้ง