ศึกษาดูงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

…กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักเรียน  รวมจำนวน 80 คน  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ในวันที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ.2556  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์  เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และเจตคติทางวิทยาศาสตร์  สามารถนำความรู้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน…

เมื่อจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 177 ครั้ง