เข้ารับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  เข้ารับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  กลุ่มย่อยที่ 3  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้มีการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2556  ณ ห้องประชุมสินสอน  อาคารประเสริฐปญฺญา วชิโร  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี่เยี่ยม…

เมื่อพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 212 ครั้ง