รับโล่รางวัลโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับรางวัลในโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน  ซึ่งสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลก  ทำให้การบริโภคทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มตามขึ้นด้วย  การดำเนินกิจกรรมลดรอยเท้าทางนิเวศนี้เน้นไปที่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น  ซึ่งอาจมีผลถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรและวิถีการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับความสามารถในการผลิตของธรรมชาติ  ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืนต่อไปได้  รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้สำรวจการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียนของตนเองในด้านต่าง ๆ  6  ด้าน  คือ  น้ำ  พลังงาน  อาคาร  อาหาร  ขยะ  และการเดินทาง  รวมถึงมุ่งหวังให้โรงเรียนในโครงการได้รับรู้ถึงข้อมูลพื้นฐานการใช้ทรัพยากรของตนเองและนำไปวางแผนการใช้ทรัพยากรในโรงเรียนของตนต่อไป  จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และภาควิชาภูมิศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2556  ณ ห้องราชดี  โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม  จ.เชียงราย  ตัวแทนสภานักเรียนและคุณครูวิภา  กันสีเวียง  เข้ารับรางวัลชนะเลิศ  ระดับดีเยี่ยม  ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดเชียงราย  ประจำปี 2556  สร้างความภาคภูมิใจและนำชื่อเสียงมาสู่รั้วเหลือง-แดง…

เมื่อพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 206 ครั้ง