ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

…นายสุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  และคณะครู  จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556  ในวันเสาร์  ที่ 26  ตุลาคม  พ.ศ.2556   ภาคเช้าในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคบ่ายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนอย่างคับคั่ง  และมีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนเรียนดี  การมอบเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา (สร้างอาคารเทเบิลเทนนิส) จำนวน 200,000 บาทของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  การให้โอวาทของผู้อำนวยการโรงเรียน  หัวหน้างานวิชาการ  หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน  และหัวหน้างานแนะแนว  การสัมมนาเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียนระหว่างผู้ปกครองกับครูประจำชั้น  การคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง  และรับมอบใบแสดงผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ให้กับผู้ปกครอง…

เมื่อจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 252 ครั้ง