อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ครุภัณฑ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ครุภัณฑ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แท็บเล็ตและกระดานอิเล็กทรอนิกส์)  ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  และโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  เพื่อให้เกิดการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน  ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ.2556  ณ ห้องประชุมสินสอน  อาคารประเสริฐปญฺญา วชิโร…

เมื่อพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 274 ครั้ง