กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ร่วมกับฝ่ายกิจการพลเรือน  ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน  เอาชนะยาเสพติด  กองทัพเรือ  จัดโครงการ “กองทัพเรือรวมใจ  ร่วมต้านภัยยาเสพติด”  ณ หอประชุมอเนกประสงค์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ในวันพฤหัสบดี  ที่ 19  ธันวาคม  พ.ศ.2556  ระหว่างเวลา 08.00 น. – 12.00 น.  โดยมีการจัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เข้ารณรงค์ป้องกันภัยจากยาเสพติดให้กับนักเรียน  เพื่อให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหายาเสพติด  ตลอดจนการแนะแนวการศึกษาในการเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือ  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการสอดแทรกสาระความรู้  การไม่ข้องแวะกับยาเสพติดสลับกับการแสดงบนเวทีของกองดุริยางค์ทหารเรือ  และการมอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา…

เมื่อศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 291 ครั้ง