ค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย  จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ.2556  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจความตระหนักในเรื่องการป้องกันภัย  สามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นเมื่อเกิดภัย  และสามารถถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมสถาบัน  บุคคลในครอบครัว  และชุมชนของตนเองได้  และยังเป็นเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้านการเฝ้าระวัง  การแจ้งเตือนภัย  และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกลุ่มเยาวชน  รวมทั้งจะเป็นกำลังสำคัญในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้กับท้องถิ่นของตนเองในอนาคต…

เมื่อศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 310 ครั้ง