รับการประเมินของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  รับการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  จากคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ในวันพุธ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2557  เพื่อจัดทำเป็นสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ในการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง…

เมื่อจันทร์ ที่ 4 สิงหาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 211 ครั้ง