กีฬาสีภายใน ประจำปี 2557

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  จัดงานกีฬาสีภายใน  ประจำปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา  พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  และให้สมาชิกในสีปรึกษาหารือร่วมกัน  ได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  รู้จักการทำงานเป็นทีม  สามารถพัฒนาการควบคุมอารมณ์  ให้รู้จักอดทนอดกลั้น  เสียสละ  ทนต่อสถานการณ์ที่บีบคั้นผิดหวังได้  ภายใต้คำขวัญ “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย คือน้ำใจนักกีฬา”…

เมื่อพุธ ที่ 5 พฤศจิกายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 540 ครั้ง