รับรางวัลเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2558


…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง  จัดโดยวัดพระธาตุผาเงา  ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเชียงแสน  และกองทัพภาคที่ 3  ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558  ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  การแข่งขันการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  1. เด็กหญิงณดาว  อินทร์ยงค์  2. เด็กหญิงจินดาพร  เตจ๊ะ  3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ใจสุข  4. เด็กหญิงชลิดา  กันทะดง  และ 5. เด็กหญิงสิริยากร  ยะกาศ  ควบคุมและฝึกสอนโดยนางยลรวี  อินต๊ะ  และการแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงรักชาติร่วมสมัย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  1. เด็กหญิงวิพารัตน์  แซ่ฟุ้ง  2. เด็กหญิงราตรี  ฟุ้งสิริสัมพันธ์  3. เด็กหญิงพิมพ์  มาเยอะ  4. เด็กหญิงปิยะดา  จำปาทราย  5. เด็กหญิงมานี  มาเยอะ  6. เด็กหญิงยุพิน  เบเซกู่  7. เด็กหญิงกนกพร  ผาว้อ  8. เด็กหญิงรติมา  แสนสิริ  9. เด็กชายคงฤทธิ์  แซ่ลี้  และ 10. เด็กชายรัชชานนท์  อาจอ  ควบคุมและฝึกสอนโดยนายกฤษณ์  ณ ลำปาง  โดยในการนี้นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ได้มอบรางวัลและให้โอวาทแก่นักเรียน  พร้อมทั้งยังมีการแสดงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงรักชาติร่วมสมัยจากตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลอีกด้วย  (นายอรรถพล  อินต๊ะสืบ  ภาพ/ นายอนุชิต  โปราหา  ข่าว-รายงาน)

 

เมื่อจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 251 ครั้ง