ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จัดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 และประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-ม.6  ในวันจันทร์ ที่ 14 และวันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561  เพื่อให้นักเรียนใหม่ได้รับทราบโอวาทจากผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารโรงเรียน กฏระเบียบ และการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน  โดยใช้กิจกรรมฐานเรียนรู้  อาทิ  ฐานมารยาท  ฐานระเบียบวินัย การแต่งกาย การเดินเข้าโรงเรียน  ฐานการใช้ห้องเรียน  และฐานการใช้โรงอาหารและห้องน้ำ  ส่วนผู้ปกครองจะได้รับทราบการใช้โปรแกรม Student Care เพื่อติดตามนักเรียน  รวมถึงการประชุมชั้นเรียน  เพื่อสรรหาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและแจ้งผลการเรียน  การประชุมได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี…

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นายณัฐกร ทูลศิริ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่อพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2018 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 100 ครั้ง