การอบรมป้องกันอุบัติภัยและสาธารณภัย

…เทศบาลเวียงเชียงแสน ร่วมกับโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันอุบัติภัยและสาธารณภัย ในวันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจความตระหนักในเรื่องการป้องกันภัย สามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นเมื่อเกิดภัย และสามารถถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมสถาบัน บุคคลในครอบครัว และชุมชนของตนเองได้ และยังเป็นเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกลุ่มเยาวชน รวมทั้งจะเป็นกำลังสำคัญในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้กับท้องถิ่นของตนเองในอนาคต ซึ่งมีนักเรียนและคณะครูอาจารย์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 470 คน…

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นายอนุชิต โปราหา -ภาพ ข่าวและรายงาน)

เมื่อศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2018 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 181 ครั้ง