โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงราย

กำหนดการ
โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
และหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
————————————————————–

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562

เวลา 08.00 น. - ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดเชียงราย ติดตั้งระบบพร้อมอุปกรณ์ในการลงทะเบียนจิตอาสา จำนวน 2 ชุด ได้แก่

1) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2) หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

- จังหวัดเชียงรายร่วมกับอำเภอเมืองเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมสถานที่รับลงทะเบียนจิตอาสา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย

- จังหวัดเชียงรายร่วมกับอำเภอแม่สาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมสถานที่รับลงทะเบียนจิตอาสา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562

เวลา 07.00 น. - เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมกัน ณ

1) จุดที่ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2) จุดที่ 2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เวลา 08.30 น. - พิธีเปิดกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

- เมื่อจุดลงทะเบียนพร้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธีฯ

- ประธานเดินขึ้นเวที และยืนต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ

- ประธานถวายความเคารพ ผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพ

- ประธานในพิธีเปิดกรวย และถวายความเคารพ ผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพ

- เสร็จพิธี

- เจ้าหน้าที่เริ่มรับลงทะเบียนจิตอาสาฯ

- ซักซ้อมการปฏิบัติรับสิ่งของพระราชทาน
เวลา 09.00 น. - พิธีรับสิ่งของพระราชทาน
เวลา 09.30 น. - พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3,000 คน)

- ประธานในพิธีเดินทางมาถึงสถานที่จัดกิจกรรม

- ประธานเดินขึ้นเวที และยืนต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ

- ผู้ควบคุมแถวสั่งถวายความเคารพ ผู้ร่วมพิธีวันทยาหัตถ์

- ประธานเปิดกรวย ถวายความเคารพ

- ผู้ควบคุมแถวสั่งเลิกเคารพ

- บนเวทีสั่งกลับหลังหัน ประธานเดินไปยังโพเดี้ยม

- ผู้ควบคุมแถวสั่ง แสดงความเคารพประธานในพิธี และสั่งเลิกเคารพ

- ประธานกล่าวเปิดและให้โอวาท

- ประธานกล่าวจบ ผู้ควบคุมแถวสั่งแสดงความเคารพ และสั่งเลิกเคารพ

- ประธานและหัวหน้าส่วนราชการ ลงจากเวทีเข้าประจำที่หน้าแถว

- ผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณ และถ่ายภาพร่วมกัน
เวลา 10.00 น. - ปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562

เวลา 08.00 น. - เริ่มกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ณ

1) จุดที่ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2) จุดที่ 2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

- ผู้ลงทะเบียนรับสิ่งของพระราชทาน ณ สถานที่รับลงทะเบียน
เวลา 09.00 น. - จิตอาสาจำนวน 1,000 คน ปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562

เวลา 08.00 น. - เริ่มกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ณ

1) จุดที่ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2) จุดที่ 2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

- ผู้ลงทะเบียนรับสิ่งของพระราชทาน ณ สถานที่รับลงทะเบียน
เวลา 09.00 น. - จิตอาสาจำนวน 1,000 คน ปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562

เวลา 08.00 น. - เริ่มกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ณ

1) จุดที่ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2) จุดที่ 2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

- ผู้ลงทะเบียนรับสิ่งของพระราชทาน ณ สถานที่รับลงทะเบียน
เวลา 09.30 น. - พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำหนองหลวง บ้านใหม่นาวา หมู่ที่ 20 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

- ประธานในพิธีเดินทางมาถึงสถานที่จัดกิจกรรม

- ประธานเดินขึ้นเวที และยืนต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ

- ผู้ควบคุมแถวสั่งถวายความเคารพ ผู้ร่วมพิธีวันทยาหัตถ์

- ประธานเปิดกรวย ถวายความเคารพ

- ผู้ควบคุมแถวสั่งเลิกเคารพ

- บนเวทีสั่งกลับหลังหัน ประธานเดินไปยังโพเดี้ยม

- ผู้ควบคุมแถวสั่ง แสดงความเคารพประธานในพิธี และสั่งเลิกเคารพ
- ประธานกล่าวเปิดและให้โอวาท
- ประธานกล่าวจบ ผู้ควบคุมแถวสั่งแสดงความเคารพ และสั่งเลิกเคารพ

- ประธานและหัวหน้าส่วนราชการ ลงจากเวทีเข้าประจำที่หน้าแถว

- ผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณ และถ่ายภาพร่วมกัน
เวลา 10.00 น. - ปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำหนองหลวง บ้านใหม่นาวา หมู่ที่ 20 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

**********************************

เมื่อศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2019 | ข่าวประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 1208 ครั้ง