ข่าวสาร ช.ส.

ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

เมื่อจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 338 ครั้ง
ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  นำโดยผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  และคณะรองผู้อำนวยการในเขตโรงเรียนใกล้เคียงและคณะครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมได้ร่วมแสดงความยินดี  ร่วมกันต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่  นายวรวัติ  กิติวงค์  ในการโอนย้ายตำแหน่งจากโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย  ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2556  ณ ห้องประชุมสินสอน  อาคารประเสริฐปญฺญา วชิโร…

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ครุภัณฑ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 272 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ครุภัณฑ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ครุภัณฑ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แท็บเล็ตและกระดานอิเล็กทรอนิกส์)  ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  และโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  เพื่อให้เกิดการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน  ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ.2556  ณ ห้องประชุมสินสอน  อาคารประเสริฐปญฺญา วชิโร…

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เมื่อจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 251 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

…นายสุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  และคณะครู  จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556  ในวันเสาร์  ที่ 26  ตุลาคม  พ.ศ.2556   ภาคเช้าในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคบ่ายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนอย่างคับคั่ง  และมีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนเรียนดี  การมอบเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา (สร้างอาคารเทเบิลเทนนิส) จำนวน 200,000 บาทของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  การให้โอวาทของผู้อำนวยการโรงเรียน  หัวหน้างานวิชาการ  หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน  และหัวหน้างานแนะแนว  การสัมมนาเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียนระหว่างผู้ปกครองกับครูประจำชั้น  การคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง  และรับมอบใบแสดงผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ให้กับผู้ปกครอง…

รับโล่รางวัลโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน

เมื่อพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 205 ครั้ง
รับโล่รางวัลโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับรางวัลในโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน  ซึ่งสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลก  ทำให้การบริโภคทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มตามขึ้นด้วย  การดำเนินกิจกรรมลดรอยเท้าทางนิเวศนี้เน้นไปที่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น  ซึ่งอาจมีผลถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรและวิถีการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับความสามารถในการผลิตของธรรมชาติ  ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืนต่อไปได้  รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้สำรวจการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียนของตนเองในด้านต่าง ๆ  6  ด้าน  คือ  น้ำ  พลังงาน  อาคาร  อาหาร  ขยะ  และการเดินทาง  รวมถึงมุ่งหวังให้โรงเรียนในโครงการได้รับรู้ถึงข้อมูลพื้นฐานการใช้ทรัพยากรของตนเองและนำไปวางแผนการใช้ทรัพยากรในโรงเรียนของตนต่อไป  จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และภาควิชาภูมิศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2556  ณ ห้องราชดี  โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม  จ.เชียงราย  ตัวแทนสภานักเรียนและคุณครูวิภา  กันสีเวียง  เข้ารับรางวัลชนะเลิศ  ระดับดีเยี่ยม  ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดเชียงราย  ประจำปี 2556  สร้างความภาคภูมิใจและนำชื่อเสียงมาสู่รั้วเหลือง-แดง…

เข้ารับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

เมื่อพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 211 ครั้ง
เข้ารับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  เข้ารับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  กลุ่มย่อยที่ 3  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้มีการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2556  ณ ห้องประชุมสินสอน  อาคารประเสริฐปญฺญา วชิโร  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี่เยี่ยม…

รับรางวัลในโครงการมหิงสาสายสืบ

เมื่ออังคารที่ 24 กันยายน 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 424 ครั้ง
รับรางวัลในโครงการมหิงสาสายสืบ

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  โดยคุณครูวิภา  กันสีเวียง  นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานสัมมนาและรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  โครงการมหิงสาสายสืบ  ประจำปี 2555  ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท  จังหวัดปทุมธานี  ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2556  รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ  คือ  1.โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยเด็กหญิงโดรีน ซูนคิม ยัพ  และเด็กหญิงธัญญรัตน์  ทวีคูณ  2.โครงการโลกสีเขียว  โดยเด็กหญิงปิยะฉัตร  ไหมเขียว  และเด็กหญิงฐิติมน  พิชิตพรชัย  3.โครงการนักสังเกต  โดยเด็กชายอนลัส  สาสุนันท์  และเด็กชายนัฐพล  พรหมจักร์  4.โครงการ 8 คน 1 ใจ  โดยเด็กหญิงทิพสินี  กิริยา  และเด็กหญิงจันทรัสม์  ชิดโพธิ์ทอง  5.โครงการอนุรักษ์วัดป่าแดง  โดยเด็กหญิงอารยา  โวยแม  และเด็กหญิงอาหมี่  หม่อแลกู่  เป็นอีกหนึ่งผลงานที่นำชื่อเสียงมาสู่รั้วเหลือง-แดง…

อำลารองผู้อำนวยการย้ายสถานศึกษาใหม่

เมื่อศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 295 ครั้ง
อำลารองผู้อำนวยการย้ายสถานศึกษาใหม่

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  นำโดยผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ร่วมกันอำลารองผู้อำนวยการเพชรสุดา  จันทรังษี  เพื่อย้ายสถานศึกษารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม  อ.โคกศรีสุพรรณ  จ.สกลนคร  ในวันที่ 29  สิงหาคม  พ.ศ.2556  ณ  บริเวณลานหน้าเสาธง  บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติยินดีกับรองผู้อำนวยการที่ได้รับตำแหน่งใหม่…

เล่าเรื่องน่ารู้สู่น้องๆ อนุบาล

เมื่อพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 258 ครั้ง
เล่าเรื่องน่ารู้สู่น้องๆ อนุบาล

…ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โดยคุณครูพริ้มเพรา  พฤกษมาศ  บรรณารักษ์ห้องสมุด  ส่งตัวแทนนักเรียนยุวบรรณารักษ์  นางสาวพนาวรรณ  ดำใหม่  ม.5/4,  นางสาวสาริกา  แสนบุญศิริ  ม.5/3  และนางสาวจิตรลดา  ยางยุทธ  ม.5/5  จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้เล่าเรื่องน่ารู้อาเซียน  กระตุ้นนิสัยรักการอ่านแก่น้องๆ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอำเภอเชียงแสน  ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2556…

รวมพลังสร้างขวัญกำลังใจก่อนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เมื่อพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 267 ครั้ง
รวมพลังสร้างขวัญกำลังใจก่อนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  คณะผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และตัวแทนนักเรียน  ผนึกกันรวมพลังสร้างขวัญกำลังใจ  เพื่อการเตรียมความพร้อมและการมุ่งสู่ความสำเร็จ  ก่อนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่ 12-14  กันยายน  พ.ศ.2556  ณ โรงเรียนพานพิทยาคม  อ.พาน  จ.เชียงราย  ซึ่งในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้ส่งเข้าร่วมกว่า 181 รายการ  ผู้เข้าแข่งขันจำนวน 516 คน…

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2556

เมื่อพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 261 ครั้ง
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2556

…กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  โดยผู้อำนวยการโรงเรียน  สุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2556  ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 1  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”  โดยภายในงานถูกจัดภายใต้แนวคิด “ทันโลกทันวิทย์ จุดประกายความคิด สู่อาเซียน”  มีกิจกรรมภายในงานมากมายที่ทำให้นักเรียนได้เข้าชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ  รวมถึงผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทำให้ได้รับความสนใจจากนักเรียนและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการนำวิทยาศาสตร์ไปต่อยอด  เพื่อพัฒนาชีวิต  และเพิ่มขีดความสามารถให้กับโรงเรียนต่อไป  สามารถรับชมภาพกิจกรรมได้ที่ http://www.csws.ac.th/?p=11331…