ข่าวสาร ช.ส.

ปฏิญาณตนและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เมื่อจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 190 ครั้ง
ปฏิญาณตนและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

…ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการคเณศ  พงศ์สุวรรณ  ร่วมนำคณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ร่วมกันปฏิญาณตนและรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ให้คำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 2558 ว่า “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด”…  

บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

เมื่อศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 258 ครั้ง
บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

…ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมร่วมกับกาชาดจังหวัดเชียงราย กิ่งกาชาดอำเภอเชียงแสน และโรงพยาบาลเชียงแสน  ร่วมกันรณรงค์และบริจาคโลหิตประจำปี 2558  ณ หอประชุมอำเภอเชียงแสน  โดยได้ความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมอย่างคับคั่ง  เพื่อให้นักเรียนได้รับความภูมิใจที่ได้เสียสละโลหิตในร่างกายเพื่อเป็นสารธาณะประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่  ได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำ  โลหิตทุกยูนิตที่ได้รับบริจาคต้องผ่านกระบวนการคัดกรองเชื้อต่างๆ ในห้องปฏิบัติการเช่น ไวรัสตับอักเสบบีซีและอื่นๆ…  

รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด

เมื่อพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 173 ครั้ง
รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด

…ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2558  กองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  รณรงค์ต้านภัยยาเสพติดให้กับพี่น้องชาวเหลือง-แดง  ณ บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียน  เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของปี  เป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยและการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด…  

กิจกรรมบูรณาการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

เมื่ออังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 162 ครั้ง
กิจกรรมบูรณาการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

…ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดกิจกรรมบูรณาการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน และมีส่วนร่วมในการเลือกสรรหนังสือที่ตนเองสนใจ มาไว้บริการยืม-คืนในห้องสมุดโรงเรียน โดยคุณครูพริ้มเพรา พฤกษมาศ บรรณารักษ์ห้องสมุด และคณะครูชุมนุมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นำตัวแทนนักเรียนในชุมนุมไปเลือกหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ร้านหนังสือดวงกมลเชียงราย ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา โดยผู้อำนวยการคเณศ พงศ์สุวรรณ ได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551…  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เมื่อจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 105 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

…นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  และคณะครู  จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558  ในวันเสาร์  ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2558  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนอย่างคับคั่ง  และมีกิจกรรมการให้โอวาทของผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  หัวหน้างานวิชาการ  และหัวหน้างานกิจการนักเรียน  การแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียนระหว่างผู้ปกครองกับครูประจำชั้น  และรับมอบใบลงทะเบียนเรียนซ้ำสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านในรายวิชาต่างๆ…  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

เมื่อพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 182 ครั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

…ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2558  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ Raffles Institution ประเทศสิงคโปร์  เข้าพบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ  โดย Raffles Institution เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาและเตรียมอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศสิงคโปร์  ซึ่งมีนายลี กวน ยู  นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงคโปร์เป็นศิษย์เก่าอีกด้วย…

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

เมื่อศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 123 ครั้ง
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2558  ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โดยการนี้ได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดพระธาตุผาเงามาร่วมในพิธี  เพื่อการประกาศตนให้ปรากฎว่าเป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาประจำชีวิตของตน  เนื่องในวันวิสาขบูชาที่กำลังจะมาถึงในรอบปีนี้…  

กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ภัย

เมื่ออังคารที่ 27 มกราคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 301 ครั้ง
กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ภัย

…สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จังหวัดเชียงราย  ร่วมกับโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  จังหวัดเชียงราย  กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ภัย (One School One Search and Rescue Team : OSOS)  ในวันอังคาร ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558  ณ หอประชุมเอนกประสงค์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจความตระหนักในเรื่องการป้องกันภัย  สามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นเมื่อเกิดภัย  และสามารถถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมสถาบัน  บุคคลในครอบครัว  และชุมชนของตนเองได้  และยังเป็นเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้านการเฝ้าระวัง  การแจ้งเตือนภัย  และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกลุ่มเยาวชน  รวมทั้งจะเป็นกำลังสำคัญในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้กับท้องถิ่นของตนเองในอนาคต  ซึ่งมีนักเรียนและคณะครูอาจารย์  เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 360 คน…

สถานศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

เมื่อศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 229 ครั้ง
สถานศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

…ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ได้รับมอบเกียรติบัตร “สถานศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต” ระดับกลุ่มโรงเรียน  ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน  ในวันอังคาร ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558  โดยรองผู้อำนวยการรัชธีรินทร์  รักนา  เป็นตัวแทนสพม. เขต36  มอบให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท…  

รางวัลกตัญญูเกียรติยศ

เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 217 ครั้ง
รางวัลกตัญญูเกียรติยศ

…เนื่องในมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม  2557  มูลนิธิวิมุตตยาลัย  โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  ได้จัดให้พิธีมอบรางวัล “กตัญญูเกียรติยศ”  เพื่อมอบรางวัลให้แก่เยาวชนผู้เป็น “อภิชาตบุตร” มีเกียรติประวัติดีเด่นทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคม มีความสามารถพิเศษ และมีความกตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ สร้างเกียรติยศชื่อเสียงแก่พ่อแม่และวงศ์ตระกูล  รวมทั้งสิ้น 59 คน ในการนี้  งานแนะแนว  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ได้เสนอชื่อนายกมลศักดิ์  ผิวพันธ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5  เพื่อคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “กตัญญูเกียรติยศ” สาขา “อภิชาตบุตร”  จากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  ณ ธรรมสภา ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 โอกาสนี้  ยังได้ทำพิธีมอบรางวัลที่ลานหน้าเสาธง  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โดยนายรัชธีรินทร์  รักนา  รองผู้อำนายการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่พี่น้องเพื่อนนักเรียน  เป็นเกียรติประวัติแก่ตนเอง  โรงเรียน  และวงศ์ตระกูลสืบไป…