ข่าวสาร ช.ส.

บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

เมื่อศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 235 ครั้ง
บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

…ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมร่วมกับกาชาดจังหวัดเชียงราย กิ่งกาชาดอำเภอเชียงแสน และโรงพยาบาลเชียงแสน  ร่วมกันรณรงค์และบริจาคโลหิตประจำปี 2558  ณ หอประชุมอำเภอเชียงแสน  โดยได้ความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมอย่างคับคั่ง  เพื่อให้นักเรียนได้รับความภูมิใจที่ได้เสียสละโลหิตในร่างกายเพื่อเป็นสารธาณะประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่  ได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำ  โลหิตทุกยูนิตที่ได้รับบริจาคต้องผ่านกระบวนการคัดกรองเชื้อต่างๆ ในห้องปฏิบัติการเช่น ไวรัสตับอักเสบบีซีและอื่นๆ…  

รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด

เมื่อพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 151 ครั้ง
รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด

…ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2558  กองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  รณรงค์ต้านภัยยาเสพติดให้กับพี่น้องชาวเหลือง-แดง  ณ บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียน  เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของปี  เป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยและการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด…  

กิจกรรมบูรณาการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

เมื่ออังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 137 ครั้ง
กิจกรรมบูรณาการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

…ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดกิจกรรมบูรณาการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน และมีส่วนร่วมในการเลือกสรรหนังสือที่ตนเองสนใจ มาไว้บริการยืม-คืนในห้องสมุดโรงเรียน โดยคุณครูพริ้มเพรา พฤกษมาศ บรรณารักษ์ห้องสมุด และคณะครูชุมนุมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นำตัวแทนนักเรียนในชุมนุมไปเลือกหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ร้านหนังสือดวงกมลเชียงราย ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา โดยผู้อำนวยการคเณศ พงศ์สุวรรณ ได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551…  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เมื่อจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 83 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

…นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  และคณะครู  จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558  ในวันเสาร์  ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2558  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนอย่างคับคั่ง  และมีกิจกรรมการให้โอวาทของผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  หัวหน้างานวิชาการ  และหัวหน้างานกิจการนักเรียน  การแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียนระหว่างผู้ปกครองกับครูประจำชั้น  และรับมอบใบลงทะเบียนเรียนซ้ำสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านในรายวิชาต่างๆ…  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

เมื่อพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 160 ครั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

…ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2558  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ Raffles Institution ประเทศสิงคโปร์  เข้าพบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ  โดย Raffles Institution เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาและเตรียมอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศสิงคโปร์  ซึ่งมีนายลี กวน ยู  นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงคโปร์เป็นศิษย์เก่าอีกด้วย…

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

เมื่อศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 100 ครั้ง
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2558  ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โดยการนี้ได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดพระธาตุผาเงามาร่วมในพิธี  เพื่อการประกาศตนให้ปรากฎว่าเป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาประจำชีวิตของตน  เนื่องในวันวิสาขบูชาที่กำลังจะมาถึงในรอบปีนี้…  

กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ภัย

เมื่ออังคารที่ 27 มกราคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 279 ครั้ง
กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ภัย

…สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จังหวัดเชียงราย  ร่วมกับโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  จังหวัดเชียงราย  กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ภัย (One School One Search and Rescue Team : OSOS)  ในวันอังคาร ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558  ณ หอประชุมเอนกประสงค์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจความตระหนักในเรื่องการป้องกันภัย  สามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นเมื่อเกิดภัย  และสามารถถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมสถาบัน  บุคคลในครอบครัว  และชุมชนของตนเองได้  และยังเป็นเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้านการเฝ้าระวัง  การแจ้งเตือนภัย  และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกลุ่มเยาวชน  รวมทั้งจะเป็นกำลังสำคัญในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้กับท้องถิ่นของตนเองในอนาคต  ซึ่งมีนักเรียนและคณะครูอาจารย์  เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 360 คน…

สถานศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

เมื่อศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 207 ครั้ง
สถานศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

…ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ได้รับมอบเกียรติบัตร “สถานศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต” ระดับกลุ่มโรงเรียน  ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน  ในวันอังคาร ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558  โดยรองผู้อำนวยการรัชธีรินทร์  รักนา  เป็นตัวแทนสพม. เขต36  มอบให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท…  

รางวัลกตัญญูเกียรติยศ

เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 195 ครั้ง
รางวัลกตัญญูเกียรติยศ

…เนื่องในมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม  2557  มูลนิธิวิมุตตยาลัย  โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  ได้จัดให้พิธีมอบรางวัล “กตัญญูเกียรติยศ”  เพื่อมอบรางวัลให้แก่เยาวชนผู้เป็น “อภิชาตบุตร” มีเกียรติประวัติดีเด่นทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคม มีความสามารถพิเศษ และมีความกตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ สร้างเกียรติยศชื่อเสียงแก่พ่อแม่และวงศ์ตระกูล  รวมทั้งสิ้น 59 คน ในการนี้  งานแนะแนว  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ได้เสนอชื่อนายกมลศักดิ์  ผิวพันธ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5  เพื่อคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “กตัญญูเกียรติยศ” สาขา “อภิชาตบุตร”  จากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  ณ ธรรมสภา ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 โอกาสนี้  ยังได้ทำพิธีมอบรางวัลที่ลานหน้าเสาธง  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โดยนายรัชธีรินทร์  รักนา  รองผู้อำนายการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่พี่น้องเพื่อนนักเรียน  เป็นเกียรติประวัติแก่ตนเอง  โรงเรียน  และวงศ์ตระกูลสืบไป…

นักเรียนพลเมืองดี

เมื่อเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 199 ครั้ง
นักเรียนพลเมืองดี

…สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  มอบเกียรติบัตรและรูปถ่าย  บริเวณลานหน้าเสาธง  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557  ให้แก่เด็กชายธนพล  พรมเวียง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5  เพื่อประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้เป็นพลเมืองดี  เก็บเงินที่ตกได้ส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ  พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณและชมเชย  เพื่อยกย่องเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องนักเรียนรั้วเหลือง-แดง  เป็นผู้มีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรพื้นฐานการศึกษา…