ข่าวสาร ช.ส.

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 453 ครั้ง
รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  จัดกิจจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ภายใต้คำขวัญของสำนักงาน ป.ป.ส. “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน”  ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” 3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน 4. เพื่อให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป โดยมีการแสดงดนตรีต้านภัยยาเสพติด  การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และพิษภัยของยาเสพติด  และการเดินรณรงค์แต่งกายและป้ายคำขวัญต่อต้านยาเสพติดตลอดเส้นทางระหว่างโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมถึงหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน…  

ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1 และ ม.4

เมื่ออังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 328 ครั้ง
ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1 และ ม.4

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  จัดกิจกรรมค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1 และ ม.4  ณ วัดพระธาตุผาเงา  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข ภายใต้กิจกรรม ภาควิชาการ อบรมความรู้ธรรมะพื้นฐาน เรื่องพระรัตนตรัย ความกตัญญูกตเวที ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความมีระเบียบวินัย อบายมุข อิทธิบาท 4 อริยสัจ 4  ศีล สติสัมปชัญญะ กฎแห่งกรรม ทักษะชีวิต และหัวข้อสมธรรมะอื่นๆ ที่เหมาะสมตามภาวะของผู้เข้ารับการอบรม และภาคปฏิบัติ ฝึกมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การกราบไหว้ การทำความเคารพ การลุกนั่ง การยืน การเดิน การรับประทานอาหาร [...]

รับน้องใหม่-ไหว้สาพระธาตุ

เมื่อจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 355 ครั้ง
รับน้องใหม่-ไหว้สาพระธาตุ

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  จัดกิจกรรม “รับน้องใหม่-ไหว้สาพระธาตุ”  ในวันที่ 12  มิถุนายน  พ.ศ.2557  ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  และสนามกีฬากลาง  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์น้องพี่รั้วเหลือง-แดง  เสริมสร้างคุณธรรมและระเบียบวินัยให้กับรุ่นน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4…  

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 271 ครั้ง
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2557  ณ หอประชุมอเนกประสงค์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จัดทำขึ้นเพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณครูและแสดงการสักการะแด่คุณครู  พิธีประกอบด้วยตัวแทนลูกศิษย์ในประจำชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้ครู  ให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครูผู้มีพระคุณ  ที่คอยประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้ให้เเสมือนบุพการีที่สาม…  

สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา

เมื่อจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 199 ครั้ง
สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา

…กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย  กลุ่มย่อยที่ 3  จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามโครงสร้าง 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มวิชาการ กลุ่มกิจการนักเรียน กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหารทั่วไป  ณ โรงแรมปุญยมันตรา รีสอร์ท  ต.แม่ไร  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2557  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  และหัวหน้ากลุ่มงาน  ทั้ง 8 โรงเรียนในกลุ่มย่อยที่ 3  เข้าร่วมประชุมสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน…

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

เมื่อจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 217 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

…นายสุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา   จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557  ในวันอังคาร  ที่ 20  พฤษภาคม  พ.ศ.2557   ภาคเช้าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 (นักเรียนเก่า)  ภาคบ่ายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (นักเรียนใหม่)  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนอย่างคับคั่ง  มีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนเรียนดี  การให้โอวาทของผู้อำนวยการโรงเรียน  หัวหน้างานวิชาการ  หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน  และหัวหน้างานแนะแนว  การแจกวารสารโรงเรียนประชาสัมพันธ์คุณภาพการศึกษา  การรับมอบเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  และรับมอบใบแสดงผลการเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556  ให้กับผู้ปกครอง…  

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

เมื่อศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 328 ครั้ง
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันจันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายรัชธีรินทร์ รักนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และฝ่ายงานจากกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนและฝ่ายวิชาการได้ให้แนวทางการปฏิบัติตนด้านระเบียบวินัยและการเรียนแก่นักเรียน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับสถานที่ในโรงเรียน เรียนรู้ความเป็นมาและภูมิหลังของโรงเรียน และได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรงเรียน ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมจากคณะสภานักเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและรุ่นพี่รุ่นน้อง…  

ต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่

เมื่อพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 263 ครั้ง
ต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์ ขึ้นกล่าวให้โอวาทวันเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่การเรียน พร้อมทั้งถ่ายรูปกับนักเรียน ต้อนรับวันแรกของการเรียนในปีการศึกษาใหม่…  

โครงการโคโดโมะแรมซาร์ สำหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 308 ครั้ง
โครงการโคโดโมะแรมซาร์  สำหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำ  “โคโดโมะแรมซาร์  สำหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ณ กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย (ไทย–ญี่ปุ่น);  KODOMO Ramsar for Education for Sustainable Development in Bangkok, Thailand (Thailand – Japan)“  มีตัวแทนนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น  จำนวนทั้งสิ้น 42 คน  โดยคุณครูวิภา  กันสีเวียง  นำเด็กหญิงศิรินภา  มิ่งส่วน  ม.3/1  และเด็กหญิงสิริกร  กองบุตร  ม.3/1  นำเสนองานในหัวข้อ “พืชน้ำในหนองบงคาย”  ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้ขึ้นทะเบียนของ Ramsar  และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติน้ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ.2557  ณ อาคาร 4  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  จ.นครปฐม…

วันครู 2557

เมื่อศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 625 ครั้ง
วันครู 2557

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารอำเภอเชียงแสน  จัดงาน “วันครู 2557 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน”  เนื่องในงานวันครู  ประจำปี พ.ศ.2557  เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  ส่งเสริม  ยกย่อง  และเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู  โดยมี ดร.สายสวาท  วิชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นประธาน โดยกิจกรรมงานวันครูเริ่มจากการลงทะเบียน  ใส่บาตร 108 เจริญพระพุทธมนต์  การลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พิธีน้อมเกล้าฯ ถวายราชสักการะ “เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”  พิธีบูชาบูรพาจารย์  การอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์  การแสดงนาฏศิลป์เชิดชูเกียรติคุณครู  สวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์  และพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นครูที่ดี  โอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ประกอบด้วยรางวัลหนึ่งแสนครูดีและรางวัลครูผู้สอนดีเด่นจากคุรุสภา  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและเป็นครูที่ดีต่อไป…