ข่าวสาร ช.ส.

ทำบุญตักบาตร ประจำปี 2556

เมื่อพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 288 ครั้ง
ทำบุญตักบาตร ประจำปี 2556

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ประจำปี 2556  ในวันศุกร์  ที่ 27  ธันวาคม  พ.ศ.2556  ช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  และรับพรเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีในปีใหม่  จากพระสงฆ์จำนวน 57 รูป  หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียน  โดยมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พร้อมกับแลกของขวัญ  สร้างความสัมพันธ์อันดีในชั้นเรียน  เป็นการส่งความสุขทิ้งท้ายปี พ.ศ.2556…

ค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 291 ครั้ง
ค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย  จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ.2556  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจความตระหนักในเรื่องการป้องกันภัย  สามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นเมื่อเกิดภัย  และสามารถถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมสถาบัน  บุคคลในครอบครัว  และชุมชนของตนเองได้  และยังเป็นเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้านการเฝ้าระวัง  การแจ้งเตือนภัย  และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกลุ่มเยาวชน  รวมทั้งจะเป็นกำลังสำคัญในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้กับท้องถิ่นของตนเองในอนาคต…

กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด

เมื่อศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 274 ครั้ง
กองทัพเรือรวมใจ  ร่วมต้านภัยยาเสพติด

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ร่วมกับฝ่ายกิจการพลเรือน  ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน  เอาชนะยาเสพติด  กองทัพเรือ  จัดโครงการ “กองทัพเรือรวมใจ  ร่วมต้านภัยยาเสพติด”  ณ หอประชุมอเนกประสงค์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ในวันพฤหัสบดี  ที่ 19  ธันวาคม  พ.ศ.2556  ระหว่างเวลา 08.00 น. – 12.00 น.  โดยมีการจัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เข้ารณรงค์ป้องกันภัยจากยาเสพติดให้กับนักเรียน  เพื่อให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหายาเสพติด  ตลอดจนการแนะแนวการศึกษาในการเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือ  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการสอดแทรกสาระความรู้  การไม่ข้องแวะกับยาเสพติดสลับกับการแสดงบนเวทีของกองดุริยางค์ทหารเรือ  และการมอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา…

เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

เมื่อพุธที่ 4 ธันวาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 291 ครั้ง
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

…คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2556  ณ บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียน  มีพิธีการวางเครื่องราชสักการะ (พานดอกไม้) ของตัวแทนนักเรียนและครู  การกล่าวถวายพระพรชัยมงคล  การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา…

ถวายพวงมาลาและราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

เมื่ออังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 315 ครั้ง
ถวายพวงมาลาและราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  โดยกองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ร่วมกันถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  เพราะกิจการลูกเสือเป็นการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนในเรื่องความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความอดทน  การเสียสละ  รู้จักใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์  และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในหมู่คณะ  และเยาวชนลูกเสือทั่วโลก  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การพัฒนาประเทศ  กิจกรรมจัดขึ้นในภาคเช้า  บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียน  ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ  กองลูกเสือ-เนตรนารีได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบรั้วและภายในโรงเรียน…

รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

เมื่อเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 223 ครั้ง
รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  จากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ขนาดโรงเรียนระดับกลาง  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายต่อต้านยาเสพติด  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงแสน  หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงแสน  และโรงพยาบาลเชียงแสน  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพื้นที่…

ร่วมงานบุญจุลกฐินวัดพระธาตุผาเงา

เมื่อจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 263 ครั้ง
ร่วมงานบุญจุลกฐินวัดพระธาตุผาเงา

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ส่งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในงานทอดผ้าจุลกฐิน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน วัดพระธาตุผาเงา” ครั้งที่ 16  ณ วัดพระธาตุผาเงา  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  เป็นพิธีสมโภชองค์กฐิน  และในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  เป็นพิธีแห่ผ้าจุลกฐินและถวายผ้าจุลกฐิน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและร่วมอนุรักษ์ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมการทอดผ้าจุลกฐินให้ดำรงไว้สืบต่อไป…

ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

เมื่อจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 314 ครั้ง
ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  นำโดยผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  และคณะรองผู้อำนวยการในเขตโรงเรียนใกล้เคียงและคณะครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมได้ร่วมแสดงความยินดี  ร่วมกันต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่  นายวรวัติ  กิติวงค์  ในการโอนย้ายตำแหน่งจากโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย  ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2556  ณ ห้องประชุมสินสอน  อาคารประเสริฐปญฺญา วชิโร…

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ครุภัณฑ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อพุธที่ 30 ตุลาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 246 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ครุภัณฑ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ครุภัณฑ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แท็บเล็ตและกระดานอิเล็กทรอนิกส์)  ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  และโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  เพื่อให้เกิดการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน  ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ.2556  ณ ห้องประชุมสินสอน  อาคารประเสริฐปญฺญา วชิโร…

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เมื่อจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 226 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

…นายสุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  และคณะครู  จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556  ในวันเสาร์  ที่ 26  ตุลาคม  พ.ศ.2556   ภาคเช้าในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคบ่ายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนอย่างคับคั่ง  และมีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนเรียนดี  การมอบเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา (สร้างอาคารเทเบิลเทนนิส) จำนวน 200,000 บาทของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  การให้โอวาทของผู้อำนวยการโรงเรียน  หัวหน้างานวิชาการ  หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน  และหัวหน้างานแนะแนว  การสัมมนาเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียนระหว่างผู้ปกครองกับครูประจำชั้น  การคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง  และรับมอบใบแสดงผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ให้กับผู้ปกครอง…