ข่าวสาร ช.ส.

รับโล่รางวัลโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน

เมื่อพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 179 ครั้ง
รับโล่รางวัลโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับรางวัลในโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน  ซึ่งสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลก  ทำให้การบริโภคทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มตามขึ้นด้วย  การดำเนินกิจกรรมลดรอยเท้าทางนิเวศนี้เน้นไปที่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น  ซึ่งอาจมีผลถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรและวิถีการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับความสามารถในการผลิตของธรรมชาติ  ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืนต่อไปได้  รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้สำรวจการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียนของตนเองในด้านต่าง ๆ  6  ด้าน  คือ  น้ำ  พลังงาน  อาคาร  อาหาร  ขยะ  และการเดินทาง  รวมถึงมุ่งหวังให้โรงเรียนในโครงการได้รับรู้ถึงข้อมูลพื้นฐานการใช้ทรัพยากรของตนเองและนำไปวางแผนการใช้ทรัพยากรในโรงเรียนของตนต่อไป  จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และภาควิชาภูมิศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2556  ณ ห้องราชดี  โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม  จ.เชียงราย  ตัวแทนสภานักเรียนและคุณครูวิภา  กันสีเวียง  เข้ารับรางวัลชนะเลิศ  ระดับดีเยี่ยม  ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดเชียงราย  ประจำปี 2556  สร้างความภาคภูมิใจและนำชื่อเสียงมาสู่รั้วเหลือง-แดง…

เข้ารับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

เมื่อพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 182 ครั้ง
เข้ารับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  เข้ารับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  กลุ่มย่อยที่ 3  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้มีการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2556  ณ ห้องประชุมสินสอน  อาคารประเสริฐปญฺญา วชิโร  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี่เยี่ยม…

รับรางวัลในโครงการมหิงสาสายสืบ

เมื่ออังคารที่ 24 กันยายน 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 393 ครั้ง
รับรางวัลในโครงการมหิงสาสายสืบ

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  โดยคุณครูวิภา  กันสีเวียง  นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานสัมมนาและรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  โครงการมหิงสาสายสืบ  ประจำปี 2555  ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท  จังหวัดปทุมธานี  ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2556  รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ  คือ  1.โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยเด็กหญิงโดรีน ซูนคิม ยัพ  และเด็กหญิงธัญญรัตน์  ทวีคูณ  2.โครงการโลกสีเขียว  โดยเด็กหญิงปิยะฉัตร  ไหมเขียว  และเด็กหญิงฐิติมน  พิชิตพรชัย  3.โครงการนักสังเกต  โดยเด็กชายอนลัส  สาสุนันท์  และเด็กชายนัฐพล  พรหมจักร์  4.โครงการ 8 คน 1 ใจ  โดยเด็กหญิงทิพสินี  กิริยา  และเด็กหญิงจันทรัสม์  ชิดโพธิ์ทอง  5.โครงการอนุรักษ์วัดป่าแดง  โดยเด็กหญิงอารยา  โวยแม  และเด็กหญิงอาหมี่  หม่อแลกู่  เป็นอีกหนึ่งผลงานที่นำชื่อเสียงมาสู่รั้วเหลือง-แดง…

อำลารองผู้อำนวยการย้ายสถานศึกษาใหม่

เมื่อศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 269 ครั้ง
อำลารองผู้อำนวยการย้ายสถานศึกษาใหม่

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  นำโดยผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ร่วมกันอำลารองผู้อำนวยการเพชรสุดา  จันทรังษี  เพื่อย้ายสถานศึกษารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม  อ.โคกศรีสุพรรณ  จ.สกลนคร  ในวันที่ 29  สิงหาคม  พ.ศ.2556  ณ  บริเวณลานหน้าเสาธง  บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติยินดีกับรองผู้อำนวยการที่ได้รับตำแหน่งใหม่…

เล่าเรื่องน่ารู้สู่น้องๆ อนุบาล

เมื่อพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 238 ครั้ง
เล่าเรื่องน่ารู้สู่น้องๆ อนุบาล

…ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โดยคุณครูพริ้มเพรา  พฤกษมาศ  บรรณารักษ์ห้องสมุด  ส่งตัวแทนนักเรียนยุวบรรณารักษ์  นางสาวพนาวรรณ  ดำใหม่  ม.5/4,  นางสาวสาริกา  แสนบุญศิริ  ม.5/3  และนางสาวจิตรลดา  ยางยุทธ  ม.5/5  จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้เล่าเรื่องน่ารู้อาเซียน  กระตุ้นนิสัยรักการอ่านแก่น้องๆ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอำเภอเชียงแสน  ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2556…

รวมพลังสร้างขวัญกำลังใจก่อนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เมื่อพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 241 ครั้ง
รวมพลังสร้างขวัญกำลังใจก่อนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  คณะผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และตัวแทนนักเรียน  ผนึกกันรวมพลังสร้างขวัญกำลังใจ  เพื่อการเตรียมความพร้อมและการมุ่งสู่ความสำเร็จ  ก่อนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่ 12-14  กันยายน  พ.ศ.2556  ณ โรงเรียนพานพิทยาคม  อ.พาน  จ.เชียงราย  ซึ่งในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้ส่งเข้าร่วมกว่า 181 รายการ  ผู้เข้าแข่งขันจำนวน 516 คน…

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2556

เมื่อพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 228 ครั้ง
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2556

…กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  โดยผู้อำนวยการโรงเรียน  สุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2556  ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 1  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”  โดยภายในงานถูกจัดภายใต้แนวคิด “ทันโลกทันวิทย์ จุดประกายความคิด สู่อาเซียน”  มีกิจกรรมภายในงานมากมายที่ทำให้นักเรียนได้เข้าชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ  รวมถึงผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทำให้ได้รับความสนใจจากนักเรียนและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการนำวิทยาศาสตร์ไปต่อยอด  เพื่อพัฒนาชีวิต  และเพิ่มขีดความสามารถให้กับโรงเรียนต่อไป  สามารถรับชมภาพกิจกรรมได้ที่ http://www.csws.ac.th/?p=11331…

การตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 19 ระดับจังหวัด

เมื่อจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 338 ครั้ง
การตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 19 ระดับจังหวัด

…ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ส่งตัวแทนนักเรียน  เด็กหญิงศิรินภา  มิ่งส่วน  ม.3/1,  เด็กหญิงพรหมพร  ธิวงค์เวียง  ม.3/1,  เด็กหญิงสิริกร  กองบุตร  ม.3/1,  เด็กชายวันเฉลิม  แซ่มัว  ม.2/3,  เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมวงค์  ม.1/3  และเด็กหญิงขวัญเรือน  อินต๊ะเนตร  ม.3/1  เข้าร่วมในกิจกรรมตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  ครั้งที่ 19  ระดับจังหวัด  จัดโดยสโมสรไลออนส์แม่สาย  ร่วมกับ สพม. เขต 36, สพป.เชียงราย เขต 3 และสพป.เชียงราย เขต 4  ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  ในวันที่ 24  สิงหาคม  พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา  โดยมีคุณครูพริ้มเพรา  พฤกษมาศ  และคุณครูอนุชิต  โปราหา  เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุม  ในการนี้ตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 3  และเข้าร่วม  สร้างความภูมิใจและนำชื่อเสียงมาสู่รั้วเหลือง-แดง…

อบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรครูทั่วประเทศ

เมื่อจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 375 ครั้ง
อบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรครูทั่วประเทศ

…ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  จำนวน 30 ท่าน  เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม  หลักสูตรครูทั่วประเทศ  โรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล  รุ่นที่ 5  ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000  จ.เชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม พ.ศ.2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมแก่คุณครูทุกคนให้มีศีลธรรม  เพื่อให้เป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียน  ปลูกฝังความมีวินัย  เคารพ  อดทน  และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยบูรณาการเข้ากับวิชาที่สอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้คู่คุณธรรม  โดยการมีส่วนร่วมของบ้าน  วัด  โรงเรียน  และพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน…

เข้าร่วมคอร์สภาวนา “หนึ่งครูอ่าน หนึ่งล้านศิษย์ตื่น”

เมื่อจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 231 ครั้ง
เข้าร่วมคอร์สภาวนา “หนึ่งครูอ่าน หนึ่งล้านศิษย์ตื่น”

…คุณครูพริ้มเพรา  พฤกษมาศ  และคุณครูศรีสุนีย์  กันทาเดช  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  เข้าร่วมพัฒนาตนในคอร์สภาวนา “หนึ่งครูอ่าน  หนึ่งล้านศิษย์ตื่น”  เพื่อพัฒนาครูสู่นิสัยรักการอ่านของเด็ก  เพราะปัจจุบันมีทางเลือกสำหรับการอ่านที่หลากหลาย  ทั้งจากหนังสือหรือการอ่านผ่าน e-Books  ซึ่งมีเสน่ห์  ความสะดวก  และหลากหลายที่ต่างกัน  โดยการอ่านหนังสือต้องเริ่มอ่านในสิ่งที่ชอบเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้น  ซึ่งการอ่านจะทำให้เรารู้กว้าง  รู้ลึก  มีทักษะในการแก้ไขปัญหาชีวิต  รู้จักคิดแยกแยะ  และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลจากอบายมุข  ทั้งนี้โรงเรียนควรส่งเสริมการอ่านโดยพัฒนาห้องสมุดให้มีหนังสือที่หลากหลายน่าอ่าน  และจัดเกมหรือกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือ  ให้เด็กมีทางเลือกในการอ่านหนังสือที่มากขึ้น  โดยอาศัยครูเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์  ซึ่งมีเป้าหมายให้ครู 1 ท่านเป็นแรงงบันดาลใจแก่ศิษย์ 1,000 คน  ซึ่งจะสร้างนักอ่านได้ถึง 1 ล้านคน  จัดโดยมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน)  ตำบลห้วยสัก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ 21-23  สิงหาคม  พ.ศ.2556…