ข่าวสาร ช.ส.

ทุนการศึกษาโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต

เมื่อเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 287 ครั้ง
ทุนการศึกษาโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต

…เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พศ.2558 ณ บริเวณลานโพธิ์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม นางสาววรรษชล ตะกรุดโทน นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับทุนการศึกษา โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต รุ่นที่ 7  ประจำปีการศึกษา 2558 จากธนาคารกรุงไทย โดยสอบได้อันดับที่ 1 ของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ด้วยผลการเรียนเฉลี่ย 3.88 และสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) ประจำปีการศึกษา 2558 ในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สนุบสนุนทุนการศึกษา จำนวนเงิน 200,000 บาท โดยแบ่งจ่ายให้ปีละ 50,000 บาท เป็นเวลา 4 ปี  (นายอรรถพล  อินต๊ะสืบ  -ภาพ/ นางแสงเดือน  จิเรณุวัฒน์  -ข่าว/ นายอนุชิต  โปราหา  -รายงาน)… [...]

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 339 ครั้ง
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนคเณศ พงศ์สุวรรณ ประธานในพิธี และว่าที่ร้อยตรีคธาวุธ ใจจุมปา กล่าวต่อประธานในพิธี ร่วมกับคณะครูและนักเรียนจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระประมุขของคณะลูกเสือชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ร่วมประกอบพิธีด้วยกองลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ รวมทั้งสิ้น 433 นาย พร้อมใจกันในกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม หลังจากเสร็จสิ้นพิธี เพื่อสนองคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในกิจกรรมจิตสาธารณะ กองลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณโรงเรียนและรอบนอก…  

อบรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

เมื่ออังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 347 ครั้ง
อบรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จัดการอบรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ในระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ.2558  ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม  มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  ปลูกฝังให้นักเรียนมีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการ “โรงเรียนสุจริต”  ส่งเสริมให้เยาวชนร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข  และสร้างความตระหนักแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามปฏิญญาของโครงการ “โรงเรียนสุจริต”  กิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 243 คน  โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตเชียงราย  สถานีตำรวจภูธรเชียงแสน  โรงพยาบาลเชียงแสน  และวัดศรีดอนมูลบ้านไร่…  

ปฏิญาณตนและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เมื่อจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 211 ครั้ง
ปฏิญาณตนและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

…ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการคเณศ  พงศ์สุวรรณ  ร่วมนำคณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ร่วมกันปฏิญาณตนและรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ให้คำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 2558 ว่า “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด”…  

บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

เมื่อศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 279 ครั้ง
บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

…ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมร่วมกับกาชาดจังหวัดเชียงราย กิ่งกาชาดอำเภอเชียงแสน และโรงพยาบาลเชียงแสน  ร่วมกันรณรงค์และบริจาคโลหิตประจำปี 2558  ณ หอประชุมอำเภอเชียงแสน  โดยได้ความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมอย่างคับคั่ง  เพื่อให้นักเรียนได้รับความภูมิใจที่ได้เสียสละโลหิตในร่างกายเพื่อเป็นสารธาณะประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่  ได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำ  โลหิตทุกยูนิตที่ได้รับบริจาคต้องผ่านกระบวนการคัดกรองเชื้อต่างๆ ในห้องปฏิบัติการเช่น ไวรัสตับอักเสบบีซีและอื่นๆ…  

รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด

เมื่อพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 195 ครั้ง
รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด

…ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2558  กองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  รณรงค์ต้านภัยยาเสพติดให้กับพี่น้องชาวเหลือง-แดง  ณ บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียน  เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของปี  เป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยและการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด…  

กิจกรรมบูรณาการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

เมื่ออังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 233 ครั้ง
กิจกรรมบูรณาการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

…ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดกิจกรรมบูรณาการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน และมีส่วนร่วมในการเลือกสรรหนังสือที่ตนเองสนใจ มาไว้บริการยืม-คืนในห้องสมุดโรงเรียน โดยคุณครูพริ้มเพรา พฤกษมาศ บรรณารักษ์ห้องสมุด และคณะครูชุมนุมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นำตัวแทนนักเรียนในชุมนุมไปเลือกหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ร้านหนังสือดวงกมลเชียงราย ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา โดยผู้อำนวยการคเณศ พงศ์สุวรรณ ได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551…  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เมื่อจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 127 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

…นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  และคณะครู  จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558  ในวันเสาร์  ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2558  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนอย่างคับคั่ง  และมีกิจกรรมการให้โอวาทของผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  หัวหน้างานวิชาการ  และหัวหน้างานกิจการนักเรียน  การแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียนระหว่างผู้ปกครองกับครูประจำชั้น  และรับมอบใบลงทะเบียนเรียนซ้ำสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านในรายวิชาต่างๆ…  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

เมื่อพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 215 ครั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

…ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2558  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ Raffles Institution ประเทศสิงคโปร์  เข้าพบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ  โดย Raffles Institution เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาและเตรียมอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศสิงคโปร์  ซึ่งมีนายลี กวน ยู  นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงคโปร์เป็นศิษย์เก่าอีกด้วย…

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

เมื่อศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 160 ครั้ง
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2558  ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โดยการนี้ได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดพระธาตุผาเงามาร่วมในพิธี  เพื่อการประกาศตนให้ปรากฎว่าเป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาประจำชีวิตของตน  เนื่องในวันวิสาขบูชาที่กำลังจะมาถึงในรอบปีนี้…