ข่าวสาร ช.ส.

ศึกษาดูงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 172 ครั้ง
ศึกษาดูงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

…กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักเรียน  รวมจำนวน 80 คน  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ในวันที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ.2556  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์  เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และเจตคติทางวิทยาศาสตร์  สามารถนำความรู้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน…

รางวัลครูดีคณิตศาสตร์เด่น

เมื่อพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 277 ครั้ง
รางวัลครูดีคณิตศาสตร์เด่น

…นางสาวศุทธินี  สุวรรณศร  คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  เข้ารับรางวัล “ครูดีคณิตศาสตร๋เด่น”  จากผศ.ดร.ทศพล  อารีนิจ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  18 สิงหาคม พ.ศ.2556  ณ หอประชุมใหญ่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย…

พิธีสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

เมื่อเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 284 ครั้ง
พิธีสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

…ด้วยในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ได้จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์  เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และเจตคติทางวิทยาศาสตร์  โดยจัดพิธีสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2556…

กิจกรรมจิตสาธารณะของลูกเสือ-เนตรนารี

เมื่อเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 502 ครั้ง
กิจกรรมจิตสาธารณะของลูกเสือ-เนตรนารี

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  จัดกิจกรรมจิตสาธารณะให้กับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีของโรงเรียน  ได้ช่วยกันใส่ปุ๋ยและดูแลรักษาต้นไม้ภายในและรอบรั้วบริเวณโรงเรียน  เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทนและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม  ตามตัวชี้วัดของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  ด้วยความร่วมมือร่วมใจของกองลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา…

รับมอบหนังสือในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งห้องสมุดธรรมะ กับท่าน ว.วชิรเมธี

เมื่อศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 213 ครั้ง
รับมอบหนังสือในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งห้องสมุดธรรมะ กับท่าน ว.วชิรเมธี

…เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2556  ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  โดยผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  มอบหมายให้นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ  บรรณารักษ์ห้องสมุด  พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน  นางสาวสาลิกา  แสนบุญศิริ  ม.5/3  และนายสมชาย  เยอะแจก  ม.5/5  เข้ารับมอบหนังสือสู่โรงเรียนในโครงการ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งห้องสมุดธรรมะ กับท่าน ว.วชิรเมธี”  จากพระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี  ณ ไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย  สนับสนุนโดยนายตัน  ภาสกรนที  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)…

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

เมื่อพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 402 ครั้ง
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยจำนวน 8 คน  ได้แก่  นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ,  นางสาวอารีรัตน์  เชื้ออ้วน,  นายนิวัฒน์  แซ่ผ่าน,  นายพงศ์สุธี  เลศักดิ์,  นายจักรินทร์  ชาวดร,  นางสาวจิรานุช  อุโมงค์,  นายณัฐกร  ทูลศิริ  และนายธวัชชัย  ช่วงวิไล  โดยคณะกรรมการประเมิน  ว่าที่ร้อยตรีคธาวุธ  ใจจุมปา  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ,  นางอสมาภรณ์  อักษร,  นางสาวศุทธินี  สุวรรณศร,  นางสมศรี  สวัสดี,  นางสาวจินตนา  รัตนชัย,  นายปรเมษฐ์  อินเขียว,  นางสายรุ้ง  รักษาดี  และนางมยุรัตน์  ตาใจ  พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ (ครูผู้ช่วยอัตราบรรจุใหม่)  นายทัตเทพ  จงอมรรัตน์,  นายอนุกูล  วังเวียงทอง  และนางสาวสิริพักตร์  แจ้งไพร  เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย  ให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้  ในวันที่ [...]

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2556

เมื่ออังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 287 ครั้ง
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2556

…ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  12 สิงหาคม 2556  พร้อมด้วยข้าราชการทุกภาคส่วน และพสกนิกรชาวอำเภอเชียงแสน  ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอ  ในช่วงเช้ามีพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยเครื่องราชสักการะ  พร้อมใจกันแต่งกายในชุดเครื่องแบบปกติขาว  ช่วงเย็นมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา  และการจุดพลุดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติ  พร้อมใจกันแต่งกายในชุดไทยสีฟ้าประจำพระชนมวาร  ภายในงานมีผู้เข้าร่วมถวายความจงรักภักดีอย่างล้นหลาม  และจัดงานได้ยิ่งใหญ่ตระการตาสมพระเกียรติ…

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 259 ครั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

…นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ของทุกปี  ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2556  ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โดยภาคเช้าประกอบพิธีถวายพานพุ่มของตัวแทนนักเรียนและตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู  และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีมหาราชา กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  ภาคบ่ายจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติใน “โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่”  บริเวณภายในโรงเรียนและรอบรั้วโรงเรียน…

โรงเรียนระดับทองต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด

เมื่อศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 257 ครั้ง
โรงเรียนระดับทองต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด

…นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  เข้ารับประทานรางวัลโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เป็นโรงเรียนระดับทองในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด  จากสำนักงานอาสากาชาด  สภากาชาดไทย  และ QAD (Qualifications for Anti-Drug Policy หรือระบบที่มีการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์  และการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  เพื่อกำหนดทิศทางและควบคุมในเรื่องคุณภาพของการต้านยาเสพติดของสถานศึกษา)  ในวันพฤหัสบดี  ที่ 1  สิงหาคม  พ.ศ.2556  ณ อาคารแพทยพัฒน์  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร… สามารถรับชมวีดิทัศน์ย้อนหลังได้ที่ http://youtu.be/1KdsgDpD63w

ประชุมหารือข้อราชการของผู้บริหารโรงเรียน

เมื่อพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 255 ครั้ง
ประชุมหารือข้อราชการของผู้บริหารโรงเรียน

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการจัดประชุมปรึกษาหารือข้อราชการและเรื่องที่แจ้งให้ทราบ  ของผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  กลุ่มย่อยที่ 3  ได้แก่  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม  โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม  โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก  และผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน  ในวันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2556  เวลา 09.00 น. …