ข่าวสาร ช.ส.

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

เมื่อศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 161 ครั้ง
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2558  ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โดยการนี้ได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดพระธาตุผาเงามาร่วมในพิธี  เพื่อการประกาศตนให้ปรากฎว่าเป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาประจำชีวิตของตน  เนื่องในวันวิสาขบูชาที่กำลังจะมาถึงในรอบปีนี้…  

กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ภัย

เมื่ออังคารที่ 27 มกราคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 325 ครั้ง
กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ภัย

…สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จังหวัดเชียงราย  ร่วมกับโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  จังหวัดเชียงราย  กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ภัย (One School One Search and Rescue Team : OSOS)  ในวันอังคาร ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558  ณ หอประชุมเอนกประสงค์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจความตระหนักในเรื่องการป้องกันภัย  สามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นเมื่อเกิดภัย  และสามารถถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมสถาบัน  บุคคลในครอบครัว  และชุมชนของตนเองได้  และยังเป็นเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้านการเฝ้าระวัง  การแจ้งเตือนภัย  และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกลุ่มเยาวชน  รวมทั้งจะเป็นกำลังสำคัญในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้กับท้องถิ่นของตนเองในอนาคต  ซึ่งมีนักเรียนและคณะครูอาจารย์  เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 360 คน…

สถานศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

เมื่อศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 252 ครั้ง
สถานศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

…ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ได้รับมอบเกียรติบัตร “สถานศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต” ระดับกลุ่มโรงเรียน  ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน  ในวันอังคาร ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558  โดยรองผู้อำนวยการรัชธีรินทร์  รักนา  เป็นตัวแทนสพม. เขต36  มอบให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท…  

รางวัลกตัญญูเกียรติยศ

เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 246 ครั้ง
รางวัลกตัญญูเกียรติยศ

…เนื่องในมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม  2557  มูลนิธิวิมุตตยาลัย  โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  ได้จัดให้พิธีมอบรางวัล “กตัญญูเกียรติยศ”  เพื่อมอบรางวัลให้แก่เยาวชนผู้เป็น “อภิชาตบุตร” มีเกียรติประวัติดีเด่นทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคม มีความสามารถพิเศษ และมีความกตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ สร้างเกียรติยศชื่อเสียงแก่พ่อแม่และวงศ์ตระกูล  รวมทั้งสิ้น 59 คน ในการนี้  งานแนะแนว  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ได้เสนอชื่อนายกมลศักดิ์  ผิวพันธ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5  เพื่อคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “กตัญญูเกียรติยศ” สาขา “อภิชาตบุตร”  จากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  ณ ธรรมสภา ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 โอกาสนี้  ยังได้ทำพิธีมอบรางวัลที่ลานหน้าเสาธง  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โดยนายรัชธีรินทร์  รักนา  รองผู้อำนายการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่พี่น้องเพื่อนนักเรียน  เป็นเกียรติประวัติแก่ตนเอง  โรงเรียน  และวงศ์ตระกูลสืบไป…

นักเรียนพลเมืองดี

เมื่อเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 252 ครั้ง
นักเรียนพลเมืองดี

…สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  มอบเกียรติบัตรและรูปถ่าย  บริเวณลานหน้าเสาธง  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557  ให้แก่เด็กชายธนพล  พรมเวียง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5  เพื่อประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้เป็นพลเมืองดี  เก็บเงินที่ตกได้ส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ  พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณและชมเชย  เพื่อยกย่องเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องนักเรียนรั้วเหลือง-แดง  เป็นผู้มีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรพื้นฐานการศึกษา…

เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

เมื่อเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 238 ครั้ง
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

…คณะผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557  ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน  พร้อมกับภาคส่วนราชการและประชาชน  ช่วงเช้ามีพิธีการวางเครื่องราชสักการะ  การกล่าวถวายพระพรชัยมงคล  และการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา  ช่วงเย็นมีการเดินขบวนเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมในพิธีถวายความจงรักภักดี  และการจุดเทียนชัยถวายพระพร…

ถวายพวงมาลาและราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

เมื่ออาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 319 ครั้ง
ถวายพวงมาลาและราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  โดยกองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ร่วมกันถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  เพราะกิจการลูกเสือเป็นการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนในเรื่องความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความอดทน  การเสียสละ  รู้จักใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์  และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในหมู่คณะ  และเยาวชนลูกเสือทั่วโลก  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การพัฒนาประเทศ  กิจกรรมจัดขึ้นในภาคเช้า  บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียน  ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ  กองลูกเสือ-เนตรนารีได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบรั้วและภายในโรงเรียน…

กีฬาสีภายใน ประจำปี 2557

เมื่อพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 546 ครั้ง
กีฬาสีภายใน ประจำปี 2557

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  จัดงานกีฬาสีภายใน  ประจำปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา  พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  และให้สมาชิกในสีปรึกษาหารือร่วมกัน  ได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  รู้จักการทำงานเป็นทีม  สามารถพัฒนาการควบคุมอารมณ์  ให้รู้จักอดทนอดกลั้น  เสียสละ  ทนต่อสถานการณ์ที่บีบคั้นผิดหวังได้  ภายใต้คำขวัญ “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย คือน้ำใจนักกีฬา”…

ร่วมงานบุญจุลกฐินวัดพระธาตุผาเงา ครั้งที่ 17

เมื่ออังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 304 ครั้ง
ร่วมงานบุญจุลกฐินวัดพระธาตุผาเงา ครั้งที่ 17

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ส่งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในงานทอดผ้าจุลกฐิน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน วัดพระธาตุผาเงา” ครั้งที่ 17 ณ วัดพระธาตุผาเงา  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  เป็นพิธีสมโภชองค์กฐิน  และในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  เป็นพิธีแห่ผ้าจุลกฐินและถวายผ้าจุลกฐิน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและร่วมอนุรักษ์ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมการทอดผ้าจุลกฐินให้ดำรงไว้สืบต่อไป…

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เมื่ออังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 253 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557

…นายสุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  และคณะครู  จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  ในวันเสาร์  ที่ 1  พฤศจิกายน  พ.ศ.2557  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนอย่างคับคั่ง  และมีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเรียนดีตั้งแต่ 3.50 เป็นต้นไป  การมอบเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธินายแพทย์สมหมาย  ทองประเสริฐ (ก่อสร้างเรือนพยาบาล) จำนวน 474,649.72 บาท  การมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปีในโครงการทุนการศึกษาต้นกล้า เก่ง ดี ศรีเชียงแสน  จำนวน 5,000 บาท  ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 9 คน  การให้โอวาทของผู้อำนวยการโรงเรียน  หัวหน้างานวิชาการ  และหัวหน้างานกิจการนักเรียน  การแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียนระหว่างผู้ปกครองกับครูประจำชั้น  และรับมอบใบแสดงผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ให้กับผู้ปกครอง…