ข่าวสาร ช.ส.

วางพวงมาลาวันปิยมหาราช

เมื่ออาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 178 ครั้ง
วางพวงมาลาวันปิยมหาราช

…ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวหรือวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน มีข้าราชการในหลายหน่วยงานเดินทางมาวางพวงมาลากันอย่างต่อเนื่อง…

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 292 ครั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

…นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โดยประกอบพิธีถวายพานพุ่มของตัวแทนนักเรียนและตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีมหาราชา กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติใน “โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่” บริเวณภายในโรงเรียน กิจกรรมรางวัลแม่ดีเด่นแห่งปี และระลึกพระคุณแม่…

รับการประเมินของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เมื่อจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 228 ครั้ง
รับการประเมินของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  รับการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  จากคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ในวันพุธ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2557  เพื่อจัดทำเป็นสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ในการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง…

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อพุธที่ 2 กรกฏาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 430 ครั้ง
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนสุเมธ เจตปิยะวัฒน์ ประธานในพิธี และนายรัชธีรินทร์ รักนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต่อประธานในพิธี ร่วมกับคณะครูและนักเรียนจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระประมุขของคณะลูกเสือชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ร่วมประกอบพิธีด้วยกองลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ รวมทั้งสิ้น 500 นาย พร้อมใจกันในกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม หลังจากเสร็จสิ้นพิธี เพื่อสนองคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในกิจกรรมจิตสาธารณะ กองลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณโรงเรียนและรอบนอก…  

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 475 ครั้ง
รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  จัดกิจจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ภายใต้คำขวัญของสำนักงาน ป.ป.ส. “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน”  ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” 3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน 4. เพื่อให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป โดยมีการแสดงดนตรีต้านภัยยาเสพติด  การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และพิษภัยของยาเสพติด  และการเดินรณรงค์แต่งกายและป้ายคำขวัญต่อต้านยาเสพติดตลอดเส้นทางระหว่างโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมถึงหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน…  

ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1 และ ม.4

เมื่ออังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 354 ครั้ง
ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1 และ ม.4

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  จัดกิจกรรมค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1 และ ม.4  ณ วัดพระธาตุผาเงา  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข ภายใต้กิจกรรม ภาควิชาการ อบรมความรู้ธรรมะพื้นฐาน เรื่องพระรัตนตรัย ความกตัญญูกตเวที ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความมีระเบียบวินัย อบายมุข อิทธิบาท 4 อริยสัจ 4  ศีล สติสัมปชัญญะ กฎแห่งกรรม ทักษะชีวิต และหัวข้อสมธรรมะอื่นๆ ที่เหมาะสมตามภาวะของผู้เข้ารับการอบรม และภาคปฏิบัติ ฝึกมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การกราบไหว้ การทำความเคารพ การลุกนั่ง การยืน การเดิน การรับประทานอาหาร [...]

รับน้องใหม่-ไหว้สาพระธาตุ

เมื่อจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 391 ครั้ง
รับน้องใหม่-ไหว้สาพระธาตุ

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  จัดกิจกรรม “รับน้องใหม่-ไหว้สาพระธาตุ”  ในวันที่ 12  มิถุนายน  พ.ศ.2557  ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  และสนามกีฬากลาง  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์น้องพี่รั้วเหลือง-แดง  เสริมสร้างคุณธรรมและระเบียบวินัยให้กับรุ่นน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4…  

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 291 ครั้ง
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2557  ณ หอประชุมอเนกประสงค์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จัดทำขึ้นเพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณครูและแสดงการสักการะแด่คุณครู  พิธีประกอบด้วยตัวแทนลูกศิษย์ในประจำชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้ครู  ให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครูผู้มีพระคุณ  ที่คอยประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้ให้เเสมือนบุพการีที่สาม…  

สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา

เมื่อจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 220 ครั้ง
สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา

…กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย  กลุ่มย่อยที่ 3  จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามโครงสร้าง 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มวิชาการ กลุ่มกิจการนักเรียน กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหารทั่วไป  ณ โรงแรมปุญยมันตรา รีสอร์ท  ต.แม่ไร  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2557  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  และหัวหน้ากลุ่มงาน  ทั้ง 8 โรงเรียนในกลุ่มย่อยที่ 3  เข้าร่วมประชุมสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน…

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

เมื่อจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 236 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

…นายสุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา   จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557  ในวันอังคาร  ที่ 20  พฤษภาคม  พ.ศ.2557   ภาคเช้าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 (นักเรียนเก่า)  ภาคบ่ายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (นักเรียนใหม่)  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนอย่างคับคั่ง  มีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนเรียนดี  การให้โอวาทของผู้อำนวยการโรงเรียน  หัวหน้างานวิชาการ  หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน  และหัวหน้างานแนะแนว  การแจกวารสารโรงเรียนประชาสัมพันธ์คุณภาพการศึกษา  การรับมอบเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  และรับมอบใบแสดงผลการเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556  ให้กับผู้ปกครอง…