ข่าวสาร ช.ส.

สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา

เมื่อจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 217 ครั้ง
สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา

…กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย  กลุ่มย่อยที่ 3  จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามโครงสร้าง 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มวิชาการ กลุ่มกิจการนักเรียน กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหารทั่วไป  ณ โรงแรมปุญยมันตรา รีสอร์ท  ต.แม่ไร  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2557  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  และหัวหน้ากลุ่มงาน  ทั้ง 8 โรงเรียนในกลุ่มย่อยที่ 3  เข้าร่วมประชุมสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน…

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

เมื่อจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 233 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

…นายสุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา   จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557  ในวันอังคาร  ที่ 20  พฤษภาคม  พ.ศ.2557   ภาคเช้าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 (นักเรียนเก่า)  ภาคบ่ายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (นักเรียนใหม่)  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนอย่างคับคั่ง  มีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนเรียนดี  การให้โอวาทของผู้อำนวยการโรงเรียน  หัวหน้างานวิชาการ  หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน  และหัวหน้างานแนะแนว  การแจกวารสารโรงเรียนประชาสัมพันธ์คุณภาพการศึกษา  การรับมอบเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  และรับมอบใบแสดงผลการเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556  ให้กับผู้ปกครอง…  

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

เมื่อศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 342 ครั้ง
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันจันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายรัชธีรินทร์ รักนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และฝ่ายงานจากกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนและฝ่ายวิชาการได้ให้แนวทางการปฏิบัติตนด้านระเบียบวินัยและการเรียนแก่นักเรียน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับสถานที่ในโรงเรียน เรียนรู้ความเป็นมาและภูมิหลังของโรงเรียน และได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรงเรียน ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมจากคณะสภานักเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและรุ่นพี่รุ่นน้อง…  

ต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่

เมื่อพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 277 ครั้ง
ต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์ ขึ้นกล่าวให้โอวาทวันเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่การเรียน พร้อมทั้งถ่ายรูปกับนักเรียน ต้อนรับวันแรกของการเรียนในปีการศึกษาใหม่…  

โครงการโคโดโมะแรมซาร์ สำหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 326 ครั้ง
โครงการโคโดโมะแรมซาร์  สำหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำ  “โคโดโมะแรมซาร์  สำหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ณ กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย (ไทย–ญี่ปุ่น);  KODOMO Ramsar for Education for Sustainable Development in Bangkok, Thailand (Thailand – Japan)“  มีตัวแทนนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น  จำนวนทั้งสิ้น 42 คน  โดยคุณครูวิภา  กันสีเวียง  นำเด็กหญิงศิรินภา  มิ่งส่วน  ม.3/1  และเด็กหญิงสิริกร  กองบุตร  ม.3/1  นำเสนองานในหัวข้อ “พืชน้ำในหนองบงคาย”  ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้ขึ้นทะเบียนของ Ramsar  และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติน้ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ.2557  ณ อาคาร 4  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  จ.นครปฐม…

วันครู 2557

เมื่อศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 643 ครั้ง
วันครู 2557

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารอำเภอเชียงแสน  จัดงาน “วันครู 2557 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน”  เนื่องในงานวันครู  ประจำปี พ.ศ.2557  เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  ส่งเสริม  ยกย่อง  และเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู  โดยมี ดร.สายสวาท  วิชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นประธาน โดยกิจกรรมงานวันครูเริ่มจากการลงทะเบียน  ใส่บาตร 108 เจริญพระพุทธมนต์  การลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พิธีน้อมเกล้าฯ ถวายราชสักการะ “เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”  พิธีบูชาบูรพาจารย์  การอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์  การแสดงนาฏศิลป์เชิดชูเกียรติคุณครู  สวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์  และพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นครูที่ดี  โอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ประกอบด้วยรางวัลหนึ่งแสนครูดีและรางวัลครูผู้สอนดีเด่นจากคุรุสภา  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและเป็นครูที่ดีต่อไป…

ทำบุญตักบาตร ประจำปี 2556

เมื่อพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 304 ครั้ง
ทำบุญตักบาตร ประจำปี 2556

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ประจำปี 2556  ในวันศุกร์  ที่ 27  ธันวาคม  พ.ศ.2556  ช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  และรับพรเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีในปีใหม่  จากพระสงฆ์จำนวน 57 รูป  หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียน  โดยมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พร้อมกับแลกของขวัญ  สร้างความสัมพันธ์อันดีในชั้นเรียน  เป็นการส่งความสุขทิ้งท้ายปี พ.ศ.2556…

ค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 308 ครั้ง
ค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย  จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ.2556  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจความตระหนักในเรื่องการป้องกันภัย  สามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นเมื่อเกิดภัย  และสามารถถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมสถาบัน  บุคคลในครอบครัว  และชุมชนของตนเองได้  และยังเป็นเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้านการเฝ้าระวัง  การแจ้งเตือนภัย  และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกลุ่มเยาวชน  รวมทั้งจะเป็นกำลังสำคัญในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้กับท้องถิ่นของตนเองในอนาคต…

กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด

เมื่อศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 293 ครั้ง
กองทัพเรือรวมใจ  ร่วมต้านภัยยาเสพติด

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ร่วมกับฝ่ายกิจการพลเรือน  ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน  เอาชนะยาเสพติด  กองทัพเรือ  จัดโครงการ “กองทัพเรือรวมใจ  ร่วมต้านภัยยาเสพติด”  ณ หอประชุมอเนกประสงค์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ในวันพฤหัสบดี  ที่ 19  ธันวาคม  พ.ศ.2556  ระหว่างเวลา 08.00 น. – 12.00 น.  โดยมีการจัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เข้ารณรงค์ป้องกันภัยจากยาเสพติดให้กับนักเรียน  เพื่อให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหายาเสพติด  ตลอดจนการแนะแนวการศึกษาในการเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือ  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการสอดแทรกสาระความรู้  การไม่ข้องแวะกับยาเสพติดสลับกับการแสดงบนเวทีของกองดุริยางค์ทหารเรือ  และการมอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา…

เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

เมื่อพุธที่ 4 ธันวาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 311 ครั้ง
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

…คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2556  ณ บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียน  มีพิธีการวางเครื่องราชสักการะ (พานดอกไม้) ของตัวแทนนักเรียนและครู  การกล่าวถวายพระพรชัยมงคล  การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา…