ข่าวสาร ช.ส.

ค่ายภาษาไทยบันไดสู่ความสำเร็จ

เมื่อพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 275 ครั้ง
ค่ายภาษาไทยบันไดสู่ความสำเร็จ

…กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จัดกิจกรรมในโครงการ “ค่ายภาษาไทยบันไดสู่ความสำเร็จ”  ในวันพุธ  ที่ 7  สิงหาคม  พ.ศ.2556  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โดยนายธตรฐ  ตุลาพงษ์พิพัฒน์  วิทยากรข้าราชการบำนาญ  นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีคุณภาพ  และยังเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น  และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการการเรียนรู้ในปัจจุบัน  อนาคต  ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน…

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย “วันรพี”

เมื่อพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 434 ครั้ง
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "วันรพี"

…กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมงาน “วันรพี”  7 สิงหาคม 2556  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”  ณ ศาลจังหวัดเชียงราย  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย  ได้แก่  นางสาวชนิชา  มิ่งส่วน  ม.4/1  และนางสาวเบญจพร  กัมปะหะ  ม.4/1  รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  เนื่องในวันรพี  ประจำปี พ.ศ.2556  และสำนักวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย  ได้แก่  นายเช้อ  รัศมีบารมี  ม.6/1  และนางสาวสุทธิดา  สุทธคำ  ม.6/1  รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับมัธยมศึกษา  เนื่องในวันรพี  ประจำปี พ.ศ.2556  ส่วนนายอาฉ่า  มาเยอะ  ม.6/1  และนายจิรพนธ์  ใจอาษา  ม.6/1  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับมัธยมศึกษา  เนื่องในวันรพี  ประจำปี พ.ศ.2556  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  [...]

สัปดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่ออังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 305 ครั้ง
สัปดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556

…กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  จัดกิจกรรม “สัปดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2556″  ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ในวันศุกร์  ที่ 26  กรกฎาคม  พ.ศ.2556  เวลา  13.00 น. – 15.30 น.  ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย  อาทิ  การแสดงของนักเรียนชั้น ม.6/1  เรื่อง  มัทนะพาธา,  การแสดงของนักเรียนชั้น ม.6/2  เรื่อง  พระอภัยมณี,  รายการภาษาพลาซ่า,  การโต้วาที  ในญัตติ “ภาษาเฟสบุ๊ค  ภาษาไทยวิบัติใช่สร้างสรรค์”,  การกล่าวสุนทรพจน์,  การอ่านทำนองเสนาะ,  การร้องเพลงยอยศพระลอ  และการรำชุดยอยศพระลอ  อีกทั้งการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย  ภายในงานมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง…

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

เมื่อจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 830 ครั้ง
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

…ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน  และมีส่วนร่วมในการเลือกสรรหนังสือที่ตนเองสนใจ มาไว้บริการยืม-คืนในห้องสมุดโรงเรียน  ใน”โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน”  โดยคุณครูพริ้มเพรา  พฤกษมาศ  บรรณารักษ์ห้องสมุด  นำตัวแทนนักเรียนจำนวน 27 คน  จากชุมนุม “สนุกอ่าน” และ “ยุวบรรณารักษ์”  ไปเลือกหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด  ประจำปีการศึกษา 2556  ณ ร้านหนังสือดวงกมลเชียงราย  ในวันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา  โดยผู้อำนวยการโรงเรียน  สุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  ได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว  ถือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551…

มอบเงินช่วยเหลือคุณครูที่ประสบเหตุอัคคีภัย

เมื่ออังคารที่ 2 กรกฏาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 163 ครั้ง
มอบเงินช่วยเหลือคุณครูที่ประสบเหตุอัคคีภัย

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนสุเมธ เจตปิยะวัฒน์ มอบเงินช่วยเหลือสนับสนุนโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด แก่คุณครูสายรุ้ง รักษาดี (ผู้เช่าบ้าน) และคุณครูสินีนาฎ ชัยเขต (เจ้าของบ้าน) ที่ประสบเหตุอัคคีภัยบ้านพัก ในการนี้มีน้ำใจจากคณะครูและนักเรียนช่วยเหลือเงินสมทบทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คุณครูทั้งสองท่าน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย…

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 173 ครั้ง
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนสุเมธ เจตปิยะวัฒน์ ประธานในพิธี และนายรัชธีรินทร์ รักนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต่อประธานในพิธี ร่วมกับคณะครูและนักเรียนจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระประมุขของคณะลูกเสือชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ร่วมประกอบพิธีด้วยกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี รวมทั้งสิ้น 520 นาย พร้อมใจกันในกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม หลังจากเสร็จสิ้นพิธี เพื่อสนองคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในกิจกรรมจิตสาธารณะ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณโรงเรียนและรอบนอก…