โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม-Chiangsaen Wittayakom School

คณะกรรมการสถานศึกษา


1. พระพุทธิญาณมุนี           กรรมการผู้แทนองค์การศาสนา
2. พระครูสุจิณเจติยานุการ สุทฺธาจาโร           กรรมการผู้แทนองค์การศาสนา
3. พ.ต.ท.วิชัย นิลดำ           ประธานกรรมการ
4. อาจารย์บุญส่ง เชื้อเจ็ดตน           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้อำนวยการบุญภพ ชัยศิลปิน           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายอรรถภัณฑ์ รังษี           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. บาทหลวงประสิทธิ์ ตันเจริญ           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นางพัชรี ศรีมัธยกุล           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายคงฤทธิ์ วังมณี           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายภานุวัฒน์ ศรีสุข           กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
11. นายสมรัตน์ โกฏิยี่           กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. นายสุวิน เครื่องสีมา           กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
13. นายประพันธ์ ผิวพันธ์           กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
14. ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ ใจจุมปา           กรรมการผู้แทนครู
15. นายคเณศ พงศ์สุวรรณ           กรรมการและเลขานุการ
 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม-Chiangsaen Wittayakom School