โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม-Chiangsaen Wittayakom School

ภูมิหลังเชียงแสนวิทยาคม


            โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ตั้งอยู่หมู่บ้านในเวียง เลขที่ 242 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2511 ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 31 คน โดยให้เป็นสาขาของโรงเรียนแม่จันวิทยาคมชื่อว่า “โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สาขาเชียงแสน” ตั้งอยู่บนเนื้อที่มี 51 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา
            นายดิเรก สมยา ศึกษาธิการอำเภอเชียงแสนในขณะนั้นเป็นครูใหญ่คนแรก มีพ่อค้าประชาชน คหบดี และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันบริจาคเงินและวัสดุก่อสร้างเพื่อนำไปสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก ปี พ.ศ.2512 ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเชียงแสนโดยมีชื่อว่า “โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม”
ปีการศึกษา 2513 กรมวิสามัญศึกษาได้บรรจุแต่งตั้งนายบุญส่ง เชื้อเจ็ดตน ครูประจำการคนแรกของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
ปีการศึกษา 2514 กรมวิสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายบุญภพ ชัยศิลปิน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
ปีการศึกษา 2526 ได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 2 ห้องเรียน เปิดทำการสอน 3 แผนการเรียน คือ คณิต-อังกฤษ, เกษตร, และแผนการเรียนคหกรรม
ปีการศึกษา 2529 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายชูชาติ สงวนงาม ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ ปี พ.ศ.2532
ปีการศึกษา 2532 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายประเสริฐ สุวรรณจิตต์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา 2535 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายปรีชา พัวนุกุลนนท์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา 2542 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายบุญภพ ชัยศิลปิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา 2544 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสมเจตน์ รันตสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา 2548 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้แต่งตั้งให้ นายเสรี สุวรรณเพชร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา 2549 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้แต่งตั้งให้ นายสังคม โทปุรินทร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้แต่งตั้งให้ นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ได้แต่งตั้งให้ นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ


รัศมี หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา
เจดีย์และโบสถ์ หมายถึง เมืองแห่งโบราณสถานและโบราณวัตถุ
พุทธรูป หมายถึง เมืองแห่งความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนา
สายน้ำ หมายถึง เมืองที่มีชายแดนติดแม่น้ำโขง


คิดดี พูดดี ทำดี มีคุณธรรม


อวิชฺชํ ปญฺญาย ปหาเนยย
พึงตัดความไม่รู้ด้วยปัญญา


สีเหลือง หมายถึง สีแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องเตือนสติให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักว่าเมืองเชียงแสนเป็นแหล่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนามาแต่โบราณ
สีแดง หมายถึง สีแห่งเครื่องเตือนสติว่า บรรพบุรุษของชาวเชียงแสนได้เสียสละเลือด เพื่อต่อสูู้กับอริราชศัตรูผู้รุกราน และสร้างเมืองเชียงแสนจนเกิดความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดมาแล้วในอดีต นักเรียนทุกคนต้องสามัคคี เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
พระพุทธรูปปางสมาธิเชียงแสนสิงห์ 1 เชียงแสนสิงห์ 2 เชียงแสนสิงห์ 3 ประดิษฐาน ณ ลานพุทธิญาณมุนี
 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม-Chiangsaen Wittayakom School