โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม-Chiangsaen Wittayakom School

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


นางอลิศลา ริยะสาร
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ว30103 พื้นฐานชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


นางรุ่งสุรีย์ ช่างปรุง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
 
นางศุทธินี ไชยรินทร์
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้


นายเกรียงไกร อภิธนัง
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชา ง31201 การสร้างเว็บไซต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม-Chiangsaen Wittayakom School