โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม-Chiangsaen Wittayakom School

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ และเป้าประสงค์


พัฒนาสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและความเป็นไทย ภายในปี 2558


1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมด้านวิชาการ
2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมด้านกิจการนักเรียน
3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมด้านบุคลากร


1. จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ เน้นความเป็นท้องถิ่นและความเป็นสากล
2. จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ สอดแทรกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างจิตสำนึกรักความเป็นไทย
3. จัดกิจกรรมเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพ


ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีจิตสำนึกความเป็นไทย และมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล


วินัยดี กีฬาเด่น


วัฒนธรรมเมืองเชียงแสน
 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม-Chiangsaen Wittayakom School