โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม-Chiangsaen Wittayakom School

กลุ่มบริหารวิชาการภาระงานกลุ่มบริหารวิชาการ  ดาวน์โหลด
   :: โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2558)
   :: แนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
   :: เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ล่าสุด 2559)
   :: คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
   :: แบบฟอร์มหมวดที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้
   :: ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้


   :: บันทึกการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลผลการเรียนและเครือข่ายความร่วมมือ
   :: ผังแบบทดสอบโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม (Test Blueprint รายข้อ)
   :: บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โครงการสอนฯ และแผนการจัดการเรียนรู้
   :: แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
   :: การวางแผนเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ผส 01-ผส 04)
   :: แบบสรุปวางแผนเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ผส 05)  
   :: ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
   :: บันทึกข้อความส่งโครงการจัดการเรียนรู้ (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
   :: บันทึกข้อความส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
   :: บันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ (ครูผู้สอน)
   :: การนำผลคะแนนข้อสอบกลางไปใช้ในการตัดสินผลการเรียนรายวิชาพื้นฐาน
   :: การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
   :: แบบสรุปการวางแผนเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   :: ตัวอย่างกำหนดการจัดกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
   :: ตัวอย่าง โครงการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ (2560)  
   :: ตัวอย่างบัตรข้อสอบ (Item Card)  
   :: แผนผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint)  


   :: แผนการจัดการศึกษาเพื่อการอาชีพทำเฉพาะบุคคล (Individual Occupational Plan:IOP)

ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ E-mail : csw.academic@csws.ac.th

 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม-Chiangsaen Wittayakom School