โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม-Chiangsaen Wittayakom School

กลุ่มบริหารทั่วไปภาระงานกลุ่มบริหารทั่วไป  ดาวน์โหลด
   :: คู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา
   :: แบบคัดกรองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา
   :: แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (Student Portfolio)
   :: ตัวอย่างคู่มือครูโรงเรียนคุณธรรม  


   :: ชส.01 คำร้องขออนุญาตนำโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน
   :: ชส.02 ใบลา
   :: ชส.03 บัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
   :: ชส.04 หนังสือเชิญผู้ปกครอง
   :: ชส.05 บันทึกข้อมูลการพบผู้ปกครอง
   :: ชส.06 บันทึกคำให้การ
   :: ชส.07 บันทึกการตัดคะแนนความประพฤติ
   :: ชส.08 บันทึกการว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
   :: ชส.09 บันทึกการทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
   :: ชส.10 บันทึกทัณฑ์บน
   :: ชส.01-ชส.10 เอกสารฝ่ายส่งเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
   :: แบบสรุปเวทีประชาคม ประจำชั้นเรียน


   :: บันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนเวรยาม มอบหมายอยู่เวรยาม

ติดต่อกลุ่มบริหารทั่วไป E-mail : csw.general@csws.ac.th

 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม-Chiangsaen Wittayakom School