โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม-Chiangsaen Wittayakom School

กลุ่มบริหารงานบุคคลภาระงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  ดาวน์โหลด
   :: เอกสารมอบหมายภาระงาน ประจําปีการศึกษา2558 (ประกอบคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ประจําปีการศึกษา2558)
   :: เอกสารมอบหมายภาระงาน ประจําปีการศึกษา2559 (ประกอบคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ประจําปีการศึกษา2559)


   :: แผนผังขั้นการลงเวลาปฏิบัติราชการประจำวัน
   :: แผนผังขั้นตอนการขอมีบัตร
   :: แผนผังขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต
   :: แผนผังขั้นตอนการลาของบุคลากร โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
   :: แผนผังขั้นตอนขอย้าย


   :: แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร   
   :: การเตรียมข้อมูลของข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนกับกรมบัญชีกลาง


   :: แบบรายการบันทึกการเข้ารับการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   :: การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
   :: แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน


   :: ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเงินสวัสดิการและเงินกิจกรรมสาธารณกุศล โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม


   :: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนพฤษภาคม (6/2558)
   :: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนมิถุนายน (7/2558)
   :: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนกรกฎาคม (8/2558)
   :: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนสิงหาคม (9/2558)
   :: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนกันยายน (10/2558)
   :: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนตุลาคม (11/2558)
   :: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนธันวาคม (12/2558)
   :: รายงานการประชุมวิสามัญประจำเดือนมกราคม (พิเศษ(1)/2559)
   :: รายงานการประชุมวิสามัญประจำเดือนกุมภาพันธ์ (พิเศษ(2)/2559)
   :: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือน 1 มีนาคม 2559 (1/2559)
   :: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือน 4 เมษายน 2559 (2/2559)
   :: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือน 6 พฤษภาคม 2559 (3/2559)
   :: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือน 12 พฤษภาคม 2559 (4/2559)
   :: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือน 14 มิถุนายน 2559 (5/2559)
   :: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือน 11 ส.ค. 59 (6/2559)
   :: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือน 3 ต.ค. 59 (7/2559)
   :: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือน 23 ต.ค. 59 (8/2559)
   :: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือน 23 ม.ค. 60 (1/2560)
   :: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือน 17 ก.พ. 60 (2/2560)
   :: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือน 13 มี.ค. 60 (3/2560)

ติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล E-mail : csw.personal@csws.ac.th

 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม-Chiangsaen Wittayakom School