โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม-Chiangsaen Wittayakom School

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 สามารถดูได้ตามเอกสารที่แนบมาครับ
เอกสารแนบ :
 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม-Chiangsaen Wittayakom School