โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม-Chiangsaen Wittayakom School
 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม-Chiangsaen Wittayakom School