1. กลุ่มบริหารวิชาการ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงาน
1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2 พัฒนางานวิชาการและทะเบียนวัดผล
3 ส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
4 วิจัยในชั้นเรียน
5 สวนสมุนไพรโรงเรียน
6 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการ
7 ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ (แข่งขันทักษะวิชาการ)
8 Chiangsaen Open House 2018 เปิดบ้านวิชาการ สู่มาตรฐานสากล
9 พัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 ห้องสมุดมีชีวิต
11 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
12 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET
13 ทัศนศึกษา
14 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
15 พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
16 นิเทศภายใน
17 พัฒนางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
18 กีฬาสู่ความเป็นเลิศ
19 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
20 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
21 ค่ายดาราศาสตร์
22 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
23 พัฒนาการเรียนการสอนเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
24 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
25 พัฒนาการเรียนการสอนเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
26 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
27 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
28 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. กลุ่มกิจการนักเรียน
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงาน
1 พัฒนางานส่งเสริมกิจการนักเรียน
2 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมสู่ความยั่งยืน
3 โรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด (TRC.VB Harm Prevention)
4 งานสภานักเรียน
5 ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
6 วันสำคัญ ประจำปี 2561
3. กลุ่มบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงาน
1 พัฒนางานบริหารทั่วไป
2 งานอาคารสถานที่
3 พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์
4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
5 ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
6 พัฒนางานปฏิคม
7 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 โรงเรียนปลอดขยะ
4. กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงาน
1 พัฒนาการบริหารงานกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
2 ศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงาน
1 พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล
2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา