ยินดีต้อนรับการเข้าสู่ระบบบันทึกสาธารณประโยชน์

เกณณ์การบันทึกข้อมูลสาธารณประโยชน์

1.ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมตลอดปีการศึกษา

2.นักเรียนต้องมีคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 50 คะแนนต่อภาคเรียน จึงจะได้รับการประเมิน "ผ่าน" ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์

3.กิจกรรมบังคับเท่ากับ 10 คะแนน และกิจกรรมเลือกเท่ากับ 5 คะแนน

4.นักเรียนต้องบันทึกความรู้/ประสบการณ์ที่ได้รับทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม

5.เมื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ควรแจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบ เพื่อเข้าระบบอนุมัติการเข้าร่วมกิจกรรม

6.นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมบังคับที่กำหนดได้ ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมบังคับได้โดยมีเหตุผลสมควร นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเลือกอื่นๆ ให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดได้

7.นักเรียนต้องบันทึกการทำความดีต่อตนเอง/เพื่อน/ผู้ปกครอง/คุณครู/โรงเรียน/สังคมในทุกภาคเรียน

8.ในกรณีที่คะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนน้อยกว่า 50 คะแนน นักเรียนจะได้รับการประเมิน "ไม่่ผ่าน" ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์

********************************************************************************************