ขั้นตอนการใช้งานบทเรียน
1. Click ที่ ลงทะเบียนเรียน เพื่อป้อนข้อมูลของนักเรียนสมัครการใช้งาน
2. เข้าสู่ระบบ โดยป้อน รหัสนักเรียน และ รหัสผ่าน
3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ทำการศึกษาแต่ละบทเรียน ตามขั้นตอน
4. หากมีข้อสงสัยสามารถศึกษาการใช้งานที่ คู่มือการใช้งาน หรือ ติดต่อครูผู้สอน
 
 

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่าย
ผู้พัฒนา นายเกรียงไกร อภิธนัง โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36