โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

ตรวจสอบตารางการใช้งานห้องมัลติมีเดีย

ตารางการใช้ห้องมัลติมีเดีย

ตารางการใช้ห้องมัลติมีเดีย

คาบที่ 1 : (08.20 - 09.15 น.)
 

1

คาบที่ 2 : (09.15 - 10.10 น.)
 

2

คาบที่ 3 : (10.10 - 11.05 น.)
 

3

คาบที่ 4 : (11.05 - 12.00 น.)
 

4

พักกลางวัน
(12.00 - 13.00 น.)
คาบที่ 5 : (13.00 - 13.55 น.)
 

5

คาบที่ 6 : (13.55 - 14.50 น.)
 

6

คาบที่ 7 : (14.50 - 15.45 น.)
 

7