โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

ตรวจสอบตารางการใช้งานห้องมัลติมีเดีย

ตารางการใช้ห้องมัลติมีเดีย

ตารางการใช้ห้องมัลติมีเดีย

คาบที่ 1 : (08.30 - 09.20 น.)
 

1

คาบที่ 2 : (09.20 - 10.10 น.)
 

2

คาบที่ 3 : (10.10 - 11.00 น.)
 

3

คาบที่ 4 : (11.00 - 11.50 น.)
 

4

พักกลางวัน
(11.50 - 12.50 น.)
คาบที่ 5 : (12.50 - 13.40 น.)
 

5

คาบที่ 6 : (13.40 - 14.30 น.)
 

6

คาบที่ 7 : (14.30 - 15.20 น.)
 

7

คาบที่ 8 : (15.20 - 16.10 น.)
 

8