ระบบสำหรับครู logo


loading loading


loading

loading
< ย้อนกลับ
ชุมนุม จำนวนนักเรียน คน
ไม่พบข้อมูลชุมนุม
รหัสนร. ชั้น/ห้อง เลขที่ ชื่อ สกุล เตะ
< ย้อนกลับ
ระดับชั้น ม. จำนวนนักเรียน คน
เลขที่ ชื่อ สกุล SDQ นร SDQ ผปค. SDQ ครู SDQ รวม

ความหมาย ของแต่ละรูปสัญลักษณ์

  • ภาพรวม 4 ด้าน ปกติ ด้านสังคมมีจุดแข็ง
    ภาพรวม 4 ด้าน ปกติ ด้านสังคมไม่มีจุดแข็ง
  • ภาพรวม 4 ด้าน เสี่ยง ด้านสังคมมีจุดแข็ง
    ภาพรวม 4 ด้าน เสี่ยง ด้านสังคมไม่มีจุดแข็ง
  • ภาพรวม 4 ด้าน มีปัญหา ด้านสังคมมีจุดแข็ง
    ภาพรวม 4 ด้าน ปกติ มีปัญหา ด้านสังคมไม่มีจุดแข็ง
เลขที่ รหัสนร. ชื่อ สกุล ชุมนุม

เลือกระดับชั้นที่ปรึกษา

1 2 3 4 5 6

เลือกห้องที่ปรึกษา

1 2 3 4 5 6 7 8
×

เลือกห้องที่ต้องการเช็คชื่อ

×

เลือกคาบ