วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดการศึกษารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของวัฒนธรรม ความเป็นไทย

กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและความเป็นไทย
2. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
5. ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและความเป็นไทย
2. บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น

เป้าประสงค์
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะอาชีพรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีความเป็นพลโลก รักวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย

อัตลักษณ์
มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ

เอกลักษณ์
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม