กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1


 

:: ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด ชุดที่ 3 เรื่อง ความเป็นกรด-เบสของสารละลาย :: ครูสายบัว วรภู
:: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง แบบจำลองอะตอม (Atomic Model) :: ครูวิภา กันสีเวียง