ภูมิหลังเชียงแสนวิทยาคม

ประวัติโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

        โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ตั้งอยู่หมู่บ้านในเวียง  เลขที่ 242  หมู่ที่ 2  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2511  ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 1 ห้องเรียน  มีนักเรียน 31 คน  โดยให้เป็นสาขาของโรงเรียนแม่จันวิทยาคมชื่อว่า “โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สาขาเชียงแสน”  ตั้งอยู่บนเนื้อที่มี 51 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา

        นายดิเรก  สมยา  ศึกษาธิการอำเภอเชียงแสนในขณะนั้นเป็นครูใหญ่คนแรก  มีพ่อค้าประชาชน  คหบดี  และผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมกันบริจาคเงินและวัสดุก่อสร้างเพื่อนำไปสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก  ปี พ.ศ.2512 ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเชียงแสนโดยมีชื่อว่า “โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม”

ปีการศึกษา 2513  กรมวิสามัญศึกษาได้บรรจุแต่งตั้งนายบุญส่ง  เชื้อเจ็ดตน  ครูประจำการคนแรกของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
ปีการศึกษา 2514  กรมวิสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายบุญภพ  ชัยศิลปิน  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
ปีการศึกษา 2526  ได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 2 ห้องเรียน  เปิดทำการสอน 3 แผนการเรียน  คือ  คณิต-อังกฤษ, เกษตร, และแผนการเรียนคหกรรม
ปีการศึกษา 2532  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายประเสริฐ  สุวรรณจิตต์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา 2535  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายปรีชา  พัวนุกุลนนท์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา 2539  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายชูชาติ  สงวนงาม  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ ปี พ.ศ.2540
ปีการศึกษา 2542  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายบุญภพ  ชัยศิลปิน  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา 2544  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสมเจตน์  รันตสุวรรณ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา 2548  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้แต่งตั้งให้นายเสรี  สุวรรณเพชร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา 2549  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้แต่งตั้งให้นายสังคม  โทปุรินทร์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา 2552  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้แต่งตั้งให้นายสุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา 2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้แต่งตั้งให้นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้แต่งตั้งให้นายบุญเทพ  พิศวง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้แต่งตั้งให้นายศุภวิศว์  ตาหล้า  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้แต่งตั้งให้นายกุศล มีปัญญา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

 

ตราโรงเรียน
รัศมี  หมายถึง  แสงสว่างแห่งปัญญา
เจดีย์และโบสถ์  หมายถึง  เมืองแห่งโบราณสถานและโบราณวัตถุ
พุทธรูป  หมายถึง  เมืองแห่งความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนา
สายน้ำ  หมายถึง  เมืองที่มีชายแดนติดแม่น้ำโขง

ปรัชญาของโรงเรียน
คิดดี  พูดดี  ทำดี  มีคุณธรรม

คติธรรมประจำโรงเรียน
อวิชฺชํ  ปญฺญาย  ปหาเนยย
พึงตัดความไม่รู้ด้วยปัญญา

สีประจำโรงเรียน
สีเหลืองสีแดง
สีเหลือง  หมายถึง  สีแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา  เป็นเครื่องเตือนสติให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักว่าเมืองเชียงแสนเป็นแหล่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนามาแต่โบราณ
สีแดง  หมายถึง  สีแห่งเครื่องเตือนสติว่า  บรรพบุรุษของชาวเชียงแสนได้เสียสละเลือด  เพื่อต่อสูู้กับอริราชศัตรูผู้รุกราน  และสร้างเมืองเชียงแสนจนเกิดความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดมาแล้วในอดีต  นักเรียนทุกคนต้องสามัคคี  เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นโพธิ์

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธรูปปางสมาธิเชียงแสนสิงห์ 1  เชียงแสนสิงห์ 2  เชียงแสนสิงห์ 3  ประดิษฐาน ณ ลานพุทธิญาณมุนี