::: การจัดการความรู้

QR Code สวนสมุนไพร โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

เมื่อพุธที่ 1 สิงหาคม 2018 | ::: การจัดการความรู้ | เข้าชม: 3257 ครั้ง
QR Code สวนสมุนไพร โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่  

ตามรอยตำนานช้างงูเชียงแสน

เมื่อศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2018 | ::: การจัดการความรู้ | เข้าชม: 5693 ครั้ง
ตามรอยตำนานช้างงูเชียงแสน

บทคัดย่อ โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบตานานท้องถิ่น ในอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เรื่อง “ตานานช้างงู”จากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ๒) เพื่อได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเรื่องเล่า ตานานช้างงูจากบรรพบุรุษของชาวเชียงแสน อนุรักษ์และสืบทอดเรื่องราว สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชาวเชียงแสนตลอดจนสอดรับการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๓) เพื่อเผยแพร่ตานาน “ช้างงู” ให้เยาวชนในโรงเรียน และเผยแพร่ตานานเรื่อง “ช้างงู” แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป จากการเปรียบเทียบตานานจาก แหล่งข้อมูล ดังนี้ ๑) หนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เล่ม ๔ (เจ้าทังห้า – ดอยหลวง, กิ่งอาเภอ) ๒) เอกสารประกอบการศึกษาวิชาหลักสูตรท้องถิ่น ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย – เชียงแสน ของสานักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ๓) เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน โดย สานักงานศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ๔) ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายา ๕) ตานานสืบค้นจากเว็บไซต์ กลุ่มตะเกียง ใน http://www.oocities.org/tour312/chang.htm และ [...]

การติดตั้งโปรแกรม Student Messenger

เมื่อศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2018 | ::: การจัดการความรู้ | เข้าชม: 2967 ครั้ง
การติดตั้งโปรแกรม Student Messenger

  คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Student Messenger : ios     รับชมวีดีโอที่นี่ คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Student Messenger : Android     รับชมวีดีโอที่นี่  

คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

เมื่อจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2018 | ::: การจัดการความรู้ | เข้าชม: 1964 ครั้ง
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  

เอกสาร “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

เมื่อพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2018 | ::: การจัดการความรู้ | เข้าชม: 2201 ครั้ง
เอกสาร "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

เอกสาร “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ผลการดำเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  

การเขียนผังความคิด

เมื่ออังคารที่ 25 สิงหาคม 2018 | ::: การจัดการความรู้ | เข้าชม: 8604 ครั้ง
การเขียนผังความคิด

…เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558  นางสมศรี สวัสดี และนางนภสวรรณ พันพิงค์  ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สอนอย่างไร เด็กไทยจึงเก่งคิด”  ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยมีนายธัญญา ผลอนันต์ เป็นวิทยากร  คุณครูที่เข้าการอบรมจึงได้ขยายความรู้ที่ได้เกี่ยวกับ Buzan Mind Map® ที่ได้รับมาพอสังเขป ดังนี้ Buzan Mind Map® Mind Map® คืออะไร …? คือเครื่องมือในการจดบันทึกที่ใช้สมองสองซีกอย่างเต็มที่  คิดขึ้นโดยชาวอังกฤษชื่อ Tony Buzan เมื่อปี พ.ศ.2517 บันทึกที่ดี ต้องมี 5 ส ส ตัวแรกคือสัญลักษณ์ (ภาพ) ส ตัวที่สองก็คือเส้น ส ตัวที่สามคือสั้น (คำที่ใช้ไม่เป็นวลี หรือประโยค แต่เป็นคำมูล) ส ตัวที่สี่คือสี [...]

คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

เมื่อจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2018 | ::: การจัดการความรู้ | เข้าชม: 1760 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คู่มือประชาชนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดทำเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดต่อขอรับบริการต่างๆ ของโรงเรียนให้แก่ประชาชน ตามรายการดังนี้ 1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3. การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 4. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 6. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 7. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่