เครื่องแบบของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

การปักชุดนักเรียน
ด้านซ้าย ปักชื่อ-นามสกุลนักเรียน
ด้านล่าง ปัก 1 จุดสำหรับ ม.1 และ ม.4
ปัก 2 จุดสำหรับ ม.2 และ ม.5
ปัก 3 จุดสำหรับ ม.3 และ ม.6

ด้านขวา ปักชื่อย่อโรงเรียน ช.ส.
ด้านล่าง ปักเลขประจำตัวนักเรียน

1. เครื่องแบบนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

2. เครื่องแบบนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
**กระโปรงสีกรมท่า ในรูปค่อนข้างมืด ขออภัยด้วยครับ

3. เครื่องแบบนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

4. เครื่องแบบนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

5. เครื่องแบบพลศึกษา

6. เครื่องแบบลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

7. เครื่องแบบเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

8. เครื่องแบบพื้นเมืองนักเรียนชาย (ใส่ทุกวันศุกร์)

9. เครื่องแบบพื้นเมืองนักเรียนหญิง (ใส่ทุกวันศุกร์)

10. เครื่องแบบฝึกปฏิบัติงานแผนการเรียนทวิศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย