การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง :: แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
:: แผนผังการแบ่งส่วนงานภายในของสถานศึกษา
ข้อมูลผู้บริหาร :: ข้อมูลฝ่ายบริหารและช่องทางการติดต่อ
อำนาจหน้าที่ :: ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
:: คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ปีการศึกษา 2567
ข้อมูลการติดต่อ :: ข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา

การประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางเว็บไซต์
:: ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางเฟซบุ๊ก
:: ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

Q&A (ถาม-ตอบ) :: สอบถามข้อมูลโรงเรียนของเรา
:: สอบถามข้อมูลโรงเรียนของเราผ่าน Messenger Chat

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน :: แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี :: รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2565

การปฏิบัติงาน

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ :: คู่มือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ :: คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ข้อมูลสถิติการให้บริการ :: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566
E-Service :: ระบบสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมด้วยตนเอง
:: ระบบสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมด้วยเจ้าหน้าที่
:: ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์
:: ระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมออนไลน์
:: ระบบจองเข้าใช้ห้องมัลติมีเดีย
:: ระบบดูผลการเรียน sgs สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
:: ระบบสำหรับครู
:: ระบบ e-Office
:: ระบบ School Master
:: ระบบตรวจสอบคะแนนก่อนกลางภาคสำหรับนักเรียน
:: ระบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียนชั่วคราว

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ :: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ :: ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี :: รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
การขับเคลื่อนจริยธรรม :: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ :: มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม :: รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

นโยบาย No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ :: เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
:: ประกาศเจตนารมณ์และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy :: การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy :: รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา :: การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี :: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน :: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน :: QR Code และเว็บไซต์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2566
:: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566