การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ข้อมูลพื้นฐาน

[O1] โครงสร้าง :: แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
:: แผนผังการแบ่งส่วนงานภายในของสถานศึกษา
[O2] ข้อมูลผู้บริหาร :: ข้อมูลฝ่ายบริหารและช่องทางการติดต่อ
[O3] อำนาจหน้าที่ :: ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
:: คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ปีการศึกษา 2565
[O4] แผนพัฒนาสถานศึกษา :: แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2565
[O5] ข้อมูลการติดต่อ :: ข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา
[O6] กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

การประชาสัมพันธ์

[O7] ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางเว็บไซต์
:: ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางเฟซบุ๊ก
:: ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

[O8] Q&A (ถาม-ตอบ) :: สอบถามข้อมูลโรงเรียนของเรา
[O9] Social Network (เครือข่ายสังคมออนไลน์) :: เครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา ช่องทางเฟซบุ๊ก


การดำเนินงาน

[O10] แผนดำเนินงานประจำปี :: แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
[O11] รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี :: รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
[O12] รายงานผลการดำเนินงานประจำปี :: รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2564

การปฏิบัติงาน

[O13] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน :: คู่มือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การให้บริการ

[O14] คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ :: คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
[O15] ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ :: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
[O16] รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
[O17] E-Service :: ระบบสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมด้วยตนเอง
:: ระบบสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมด้วยเจ้าหน้าที่
:: ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์
:: ระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมออนไลน์
:: ระบบจองเข้าใช้ห้องมัลติมีเดีย
:: ระบบดูผลการเรียน sgs สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
:: ระบบสำหรับครู
:: ระบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียนชั่วคราว


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

[O18] แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี :: แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
[O19] รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ 6 เดือน) :: รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ 2565
[O20] รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี :: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

[O21] แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ :: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
[O22] ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ :: ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
[O23] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ 2565
[O24] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[O25] นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
[O26] การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล :: การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
[O27] หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
[O28] รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี :: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[O29] แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ :: มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
[O30] ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
[O31] ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ 2565

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

[O32] ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น :: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
[O33] การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม :: รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

[O34] เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) :: เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
:: นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
[O35] การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร :: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

[O36] การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
[O37] การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต :: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

[O38] การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนป้องกันการทุจริต

[O39] แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
[O40] รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน) :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปี 2565
[O41] รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี :: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

[O42] มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน :: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
[O43] การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน :: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565