การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง :: แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
:: แผนผังการแบ่งส่วนงานภายในของสถานศึกษา
ข้อมูลผู้บริหาร :: ข้อมูลฝ่ายบริหารและช่องทางการติดต่อ
อำนาจหน้าที่ :: ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
:: คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ปีการศึกษา 2566
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน :: แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2566-2570
ข้อมูลการติดต่อ :: ข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

การประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางเว็บไซต์
:: ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางเฟซบุ๊ก
:: ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

Q&A (ถาม-ตอบ) :: สอบถามข้อมูลโรงเรียนของเรา
:: สอบถามข้อมูลโรงเรียนของเราผ่าน Messenger Chat
Social Network (เครือข่ายสังคมออนไลน์) :: เครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา ช่องทางเฟซบุ๊ก
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล :: นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถานศึกษา

การดำเนินงาน

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี :: แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี :: รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2565

การปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน :: คู่มือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

การให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ :: คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ :: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2565
E-Service :: ระบบสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมด้วยตนเอง
:: ระบบสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมด้วยเจ้าหน้าที่
:: ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์
:: ระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมออนไลน์
:: ระบบจองเข้าใช้ห้องมัลติมีเดีย
:: ระบบดูผลการเรียน sgs สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
:: ระบบสำหรับครู
:: ระบบ e-Office
:: ระบบ School Master
:: ระบบตรวจสอบคะแนนก่อนกลางภาคสำหรับนักเรียน
:: ระบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียนชั่วคราว

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ :: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ :: ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล :: รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี :: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ :: มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม :: รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

นโยบาย No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ :: เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
:: ประกาศเจตนารมณ์และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy :: การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy :: รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ :: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี :: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ :: ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม :: การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ :: การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน :: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน :: QR Code และเว็บไซต์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2566
:: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566