กลุ่มบริหารงานบุคคล
 

:: เอกสารมอบหมายภาระงาน ประจําปีการศึกษา2558 (ประกอบคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ประจําปีการศึกษา2558)

:: แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
:: การเตรียมข้อมูลของข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนกับกรมบัญชีกลาง

:: แบบรายการบันทึกการเข้ารับการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
:: การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
:: รายงานการพัฒนาครูสู่คุณภาพการศึกษายุค Thailand 4.0 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC

:: ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเงินสวัสดิการและเงินกิจกรรมสาธารณกุศล โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

:: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนพฤษภาคม (6/2558)
:: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนมิถุนายน (7/2558)
:: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนกรกฎาคม (8/2558)
:: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนสิงหาคม (9/2558)
:: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนกันยายน (10/2558)
:: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนตุลาคม (11/2558)
:: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนธันวาคม (12/2558)
:: รายงานการประชุมวิสามัญประจำเดือนมกราคม (พิเศษ(1)/2559)
:: รายงานการประชุมวิสามัญประจำเดือนกุมภาพันธ์ (พิเศษ(2)/2558)