กลุ่มงานบุคคล


 


 

:: เอกสารมอบหมายภาระงาน ประจําปีการศึกษา 2561 (ประกอบคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ประจําปีการศึกษา 2561)
:: เอกสารมอบหมายภาระงาน ประจําปีการศึกษา 2562 (ประกอบคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ประจําปีการศึกษา 2562)
:: เอกสารมอบหมายภาระงาน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ประกอบคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)
:: เอกสารมอบหมายภาระงาน ประจำปีการศึกษา 2563 (ประกอบคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ประจําปีการศึกษา 2563)
:: เอกสารมอบหมายภาระงาน ประจำปีการศึกษา 2564 (ประกอบคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)
:: เอกสารมอบหมายภาระงาน ประจำปีการศึกษา 2564 (ประกอบคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564)
:: เอกสารมอบหมายภาระงาน ประจำปีการศึกษา 2565 (ประกอบคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565)
:: เอกสารมอบหมายภาระงาน ประจำปีการศึกษา 2565 (ประกอบคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565)
:: เอกสารมอบหมายภาระงาน ประจำปีการศึกษา 2566 (ประกอบคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566)
:: เอกสารมอบหมายภาระงาน ประจำปีการศึกษา 2566 (ประกอบคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566)

:: แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
:: ข้อมูลครูและบุคลากรของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566)

:: แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/การอบรม/การสัมมนา/การศึกษาดูงาน

:: รายงานการพัฒนาครูสู่คุณภาพการศึกษายุค Thailand 4.0 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC
:: แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID Plan)
:: แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว9/PA)

:: ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเงินสวัสดิการและเงินกิจกรรมสาธารณกุศล โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

:: แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/ผู้บริหารสถานศึกษา

:: รายงานการประชุมสามัญประจําเดือน ครั้งที่ 5/2564 (ตุลาคม 2564)