กลุ่มบริหารงานบุคคล


 


 

:: เอกสารมอบหมายภาระงาน ประจําปีการศึกษา 2561 (ประกอบคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ประจําปีการศึกษา 2561)
:: เอกสารมอบหมายภาระงาน ประจําปีการศึกษา 2562 (ประกอบคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ประจําปีการศึกษา 2562)
:: เอกสารมอบหมายภาระงาน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ประกอบคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)
:: เอกสารมอบหมายภาระงาน ประจำปีการศึกษา 2563 (ประกอบคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ประจําปีการศึกษา 2563)
:: เอกสารมอบหมายภาระงาน ประจำปีการศึกษา 2564 (ประกอบคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ประจําปีการศึกษา 2564)

:: แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
:: การเตรียมข้อมูลของข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนกับกรมบัญชีกลาง
:: ข้อมูลจํานวนบุคลากร ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

:: แบบรายการบันทึกการเข้ารับการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
:: การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
:: รายงานการพัฒนาครูสู่คุณภาพการศึกษายุค Thailand 4.0 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC
:: แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID Plan)

:: ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเงินสวัสดิการและเงินกิจกรรมสาธารณกุศล โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

:: แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/ผู้บริหารสถานศึกษา

:: รายงานการประชุมสามัญประจําเดือน ครั้งที่ 1/2563
:: รายงานการประชุมสามัญประจําเดือน ครั้งที่ 2/2563
:: รายงานการประชุมสามัญประจําเดือน ครั้งที่ 4/2563
:: รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563
:: รายงานการประชุมสามัญประจําเดือน ครั้งที่ 5/2563
:: รายงานการประชุมสามัญประจําเดือน ครั้งที่ 6/2563