กลุ่มบริหารงานบุคคล


 


 

:: เอกสารมอบหมายภาระงาน ประจําปีการศึกษา 2558 (ประกอบคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ประจําปีการศึกษา 2558)
:: เอกสารมอบหมายภาระงาน ประจําปีการศึกษา 2561 (ประกอบคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ประจําปีการศึกษา 2561)
:: เอกสารมอบหมายภาระงาน ประจําปีการศึกษา 2562 (ประกอบคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ประจําปีการศึกษา 2562)

:: แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
:: การเตรียมข้อมูลของข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนกับกรมบัญชีกลาง
:: ข้อมูลจํานวนบุคลากร ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

:: แบบรายการบันทึกการเข้ารับการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
:: การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
:: รายงานการพัฒนาครูสู่คุณภาพการศึกษายุค Thailand 4.0 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC
:: แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID Plan)

:: ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเงินสวัสดิการและเงินกิจกรรมสาธารณกุศล โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

:: แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/ผู้บริหารสถานศึกษา

:: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนพฤษภาคม (6/2558)
:: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนมิถุนายน (7/2558)
:: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนกรกฎาคม (8/2558)
:: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนสิงหาคม (9/2558)
:: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนกันยายน (10/2558)
:: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนตุลาคม (11/2558)
:: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนธันวาคม (12/2558)
:: รายงานการประชุมวิสามัญประจำเดือนมกราคม (พิเศษ(1)/2559)
:: รายงานการประชุมวิสามัญประจำเดือนกุมภาพันธ์ (พิเศษ(2)/2558)
:: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนมกราคม (1/2560)
:: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนกุมภาพันธ์ (2/2560)
:: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนมีนาคม (3/2560)
:: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนพฤษภาคม (4/2560)
:: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนกรกฎาคม (5/2560)
:: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนกันยายน (6/2560)
:: รายงานการประชุมสามัญประจำเดือนตุลาคม (7/2560)