ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย สพม.36

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูไทย.อินโฟ


ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ดาวน์โหลดคำสั่งมอบหมายงานโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง SAR
ดาวน์โหลดเอกสารสารสนเทศตนเองและกลุ่มสาระฯ 2557
ดาวน์โหลดเอกสารงานประกันฯ ผลการประเมินคุณภาพรวมของสถานศึกษา 2557
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการโรงเรียนประจำปี 2558